Finlands trafiksystem ska nu utvecklas som en helhet – Beredning av en riksomfattande plan inleds

Pressmeddelande 17.06.2019 14.19 fi sv en

Nu inleds beredning av en riksomfattande trafiksystemplan. Planen ska ge utgångspunkterna för planeringen av trafiknätet och transportservicen i hela Finland.

– Nu har vi blicken stadigt riktad mot framtiden, och i fortsättningen vet vi hur utvecklingen av trafiksystemet ser ut för tolv år framåt. Vårt mål är en socialt hållbar och regionalt balanserad trafiksystemplan som ska trygga smidiga transporter för människor och företag i hela Finland och samtidigt begränsa klimatuppvärmningen, säger kommunikationsminister Sanna Marin.

I stället för enskilda projekt ska man i fortsättningen betrakta helheten, vilket gör planeringen och finansieringen av åtgärderna långsiktigare än tidigare. Målet är att människors möjligheter till mobilitet ska säkerställas och näringslivets transportmöjligheter utvecklas i hela Finland. Genom den långsiktiga tolvårsplanen som sträcker sig över flera regeringsperioder säkerställs att utvecklingen av trafiksystemet är förutsägbar ur såväl människornas, företagens, kommunernas som den offentliga sektorns perspektiv.

Vad är den riksomfattande trafiksystemplanen?

I planen kan behandlas statliga åtgärder för planering, byggande och underhåll och upphandling av tjänster med anknytning till trafik och transporter. I planen behandlas dessutom åtgärder för att minska utsläppen från trafiken. Dessa sammanställs till ett åtgärdsprogram. 

I den riksomfattande trafiksystemplanen ingår ett statligt finansieringsprogram. Det innehåller statlig budgetfinansiering och eventuellt finansiering som inte ingår i budgeten. Utgångspunkten för beredningen av planen är regeringsprogrammets riktlinjer om den statliga finansieringen, i vilken även ingår ett tillägg på 300 miljoner euro för bastrafikledshållningen. 

Kommunikationsministeriet ansvarar för beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen. Planeringen ska styras av en parlamentarisk arbetsgrupp som leds av minister Marin och består av representanter för riksdagsgrupperna. Gruppen ska styra beredningen av planen och ta ställning till dess innehåll. Dessutom ska det tillsättas en samarbetsgrupp som ska ledas av kommunikationsministeriet och bestå av representanter för väsentliga ministerier och ämbetsverk, landskapsförbund, stadsregioner och kommuner. Samarbetsgruppen säkerställer att planeringen också sker i nära samarbete med medborgarna och näringslivet. Slutligen ska Finlands första tolvåriga plan för trafiksystemet godkännas av statsrådet.

I Finland har det tidigare utarbetats regionala planer för trafiksystemet. Någon riksomfattande plan har inte tidigare utarbetats, utan de behov som gäller trafiksystemet har tidigare setts över per regeringsperiod. Trafiksystemet består av trafiknätet, tjänster, information och alla trafikformer, dvs. vägtrafiken, järnvägstrafiken samt sjö- och flygtrafiken. 

Hur kan man delta i planeringen?

Medborgare, myndigheter och intressentgrupper kan ge sina synpunkter på beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen och om växelverkan och möjligheterna till deltagande under planeringens gång. 

Det ska göras en konsekvensbedömning av trafiksystemplanen och de åtgärder som ingår i den. Under planeringen bedöms hur åtgärderna inverkar på exempelvis klimatutsläppen, Finlands konkurrenskraft, trafiksäkerheten, människornas transportmöjligheter och regionernas tillgänglighet. Konsekvenserna bedöms med avseende på en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. 

Som stöd för beredningen av planen utarbetar Transport- och kommunikationsverket Traficom en beskrivning av trafiksystemets nuläge och förändringar i omvärlden som har betydelse för trafiksystemet. Målet är att få en heltäckande, gemensam syn på trafiksystemets nuläge och framtid. Transport- och kommunikationsverket kommer att genomföra en enkät om ämnet. 

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet tillsätter en parlamentarisk arbetsgrupp och en samarbetsgrupp. Det ordnas ett remissförfarande om planeringen och konsekvensbedömningen av trafiksystemet. 

Den 17 juni 2019 ordnade kommunikationsministeriet ett diskussionsmöte om den riksomfattande trafiksystemplanen.

Ytterligare information:

kommunikationsminister Sanna Marin
Riitta Mäkelä, ministerns sekreterare, tfn 0295 342 321, fornamn.efternamn@lvm.fi
Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 040 081 6187, fornamn.efternamn@lvm.fi, @SNiinivaara

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, fornamn.efternamn@lvm.fi, @LindstromSabina