Finska hamnar ansöker om 10,3 miljoner euro i EU-finansiering

Pressmeddelande 04.04.2019 15.05 fi sv

EU-flaggan (Foto: Juha Tuomi / Rodeo)

Björneborgs hamn, Raumo hamn, Uleåborgs hamn, djuphamnen i Karleby och Kaskö hamn ansöker om finansiellt stöd från EU till ett totalt värde av 10,3 miljoner euro. Finansieringen ska användas till att ut-veckla hamnförbindelserna, att avlägsna flaskhalsar i trafiken, att effektivisera godstransporterna och att öka säkerheten i hamnarna.

Finansieringen för de fem projekten söks från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility). Statsrådets finansutskott tillstyrkte ansökningarna den 4 april 2019.

För att förbättra effektiviteten och säkerheten i olje- och kemikaliehamnen i Björneborg ansöks finansie-ring på 3,4 miljoner euro. Projektet går ut på att fördjupa inseglingsrännan till hamnen i Tahkoluoto från 10 meter till 12 meter. Dessutom byggs en modern olje- och kemikaliekaj för att förbättra spårtrafikför-bindelserna.

Avsikten med utvidgningen av Raumo hamn i Ulko-Petäjäs är att bygga en lastplan för hantering, lastning och lossning av gods. För projektet har man ansökt om finansiering på 2,4 miljoner euro.

I hamnen Oritkari i Uleåborg har man enligt ansökningen för avsikt att avlägsna flaskhalsar i trafiken, jämna ut trafiktoppar och minska utsläpp från trafiken. Målet med projektet är att i hamnen samtidigt ge plats för både långa tåg och flera fartyg. Det ansökta finansieringsbeloppet är 2,1 miljoner euro.

I djuphamnen i Karleby planeras effektivare transporter och projektet inbegriper bland annat en förläng-ning av kajen. I Kaskö hamn vill man däremot bygga om kajen till en digital containerkaj. Enligt ansökning-en skulle Kaskö tack vare detta vara tillgänglig för större sjötransporter av skogsindustriprodukter.

I det fleråriga programmet utlyses nu totalt 100 miljoner euro för investeringar i det transeuropeiska nä-tet (Trans-European Transport Networks, TEN-T). Av finansieringen är 65 miljoner euro reserverade för hamnprojekt. Transportsektorn inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF Transport) investerar åren 2014‒2020 i att förbättra transportinfrastrukturen i Europa, att bygga ut nya förbindelser och att avlägsna trånga passager. Åren 2007–2018 har Finland beviljats sammanlagt ca 370 miljoner euro i finan-siellt stöd.

Vad händer härnäst?

Beslut om CEF-transportstöd fattas efter en granskning av att projekten är stödberättigande. Enligt ett preliminärt meddelande från kommissionen väntas finansieringsbesluten vara klara i oktober 2019.

De budgeterade medlen för CEF-transportstöd är avsedda för den innevarande perioden, alltså 2014–2020. Eftersom alla projekt inte genomförs enligt planerna kommer man att omfördela de anslag som förblivit outnyttjade. Kommissionen uppskattar att man hösten 2019 och 2020 ordnar nya ansökningsom-gångar för de medel som återgår för ny utdelning.

Ytterligare information:
Lassi Hilska, trafikråd, tfn 0295 342 497