null Flera alternativ att ordna lotsningsverksamheten

Flera alternativ att ordna lotsningsverksamheten

Pressmeddelande 21.01.2009 16.45 fi sv


Skyldigheten att använda lots måste bevaras i sin nuvarande omfattning. Lotsningen kan ändå ordnas på flera olika sätt, konstaterar den av kommunikationsministeriet tillsatta arbetsgruppen som behandlade lotsningsverksamheten. Arbetsgruppen utredde alternativ att ordna lotsningsverksamheten och vilka verkningar de olika alternativen har bl.a. i säkerheten.

Arbetsgruppen anser att i alla alternativ som den utvärderade kan säkerheten tryggas genom behörighetskrav för personalen, utbildning och en tillräcklig övervakning av verksamheten.

Alternativen som arbetsgruppen utvärderade var monopol, regional konkurrensutsättning, konkurrensutsättning i varje hamn och öppen konkurrens samt en kombination av öppen konkurrens och konkurrensutsättning. De alternativa modellerna som arbetsgruppen beslutade föreslå av de ovan nämnda alternativen var monopol, regional konkurrensutsättning eller en kombination av öppen konkurrens och regional konkurrensutsättning.

Arbetsgruppen överlämnade sin rapport den 20 januari, varefter den sänds för remiss.

Konkurrensen fungerar bara om det finns flera anbud att ordna lotsningen. Tills vidare finns det ganska få lotsar som kan anlitas och framlagda anbud med några enstaka lotsar uppfyller inte de krav som ställs på en omfattande lotsningsverksamhet. För att konkurrensen kan fungera inom branschen måste man få mer kompetent arbetskraft i lotsningen. Ordnande av lotsutbildning som är öppen för alla måste utredas.

Enligt den redogörelse som arbetsgruppen beställde är öppnande av verksamheten inte väsentligt effektivare än nuvarande praxis. Konkurrensutsättning i varje hamn är ekonomiskt olönsammare än den regionala konkurrensutsättningen eftersom konkurrensutsättningen i varje hamn har större behov av materiel och personal.

Om det fattas ett beslut om att öppna lotsningsverksamheten för konkurrens, måste det enligt arbetsgruppen ännu redogöras för många frågor. Ordnande av lotsutbildningen, bestämmande av lotsarnas och lotsningsverksamhetens oberoende och prissättningsmekanism, hantering och fördelning av de ekonomiska riskerna som hör till lotsningen, verkningar i statsfinanserna och finansiering samt skapande av en fungerande modell för konkurrensutsättningen är sakkomplex som måste utredas närmare.

Att utvidga linjelotsningen så att linjelotsexamen kan avläggas också på engelska bör avgöras i samband med att det fattas beslut om hur lotsningsverksamheten ordnas. För närvarande måste linjelotsarna kunna finska eller svenska.

Arbetsgruppen bedömer att speciellt på grund av olika kompletterande utredningar är det möjligt att verkställa bestämmelserna om öppnande för konkurrensen tidigast 2010.

Arbetsgruppens betänkande kan läsas i sin helhet på kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi.

013b / AE, JH

Ytterligare information: överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482,
arbetsgruppens ordförande Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013