Förbindelsefartygen i skärgårdstrafiken blir avgiftsfria

Pressmeddelande 21.08.2009 08.49 fi sv

Förbindelsefartygstrafiken i skärgården blir avgiftsfri för alla. En förordning av kommunikationsministeriet träder i kraft den 1 september 2009.

Förbindelsefartygstrafiken i skärgården sköts av Sjöfartsverket och Vägförvaltningen. Den förbindelsefartygstrafik som Sjöfartsverket har arrangerat har hittills varit avgiftsfri för den bofasta befolkningen i skärgården och avgiftsbelagd för den övriga trafiken. Vägförvaltningens färjor är avgiftsfria för alla.

Bakgrunden för ändringen är ett utslag av högsta förvaltningsdomstolen från sommaren. Enligt utslaget är avgifterna i Sjöfartsverkets förbindelsefartygstrafik avgifter som har bestämts på företagsekonomiska grunder. Dessa kan enligt lagen om grunderna för avgifter till staten inte vara utan täckning eller gratis.

Skärgårdslagen förutsätter ändå att skärgårdens bofasta befolkning till sitt förfogande ska ha en erforderlig trafik- och transportservice, som är avgiftsfri eller prismässigt skälig. Då är den avgiftsfria förbindelsefartygstrafiken en lösning som är jämlik för alla.

Slopade avgifter i förbindelsefartygstrafiken har både direkta och indirekta verkningar i statsfinanserna. Den mest betydande direkta verkningen är slopade biljettintäkter, uppskattningsvis ca 365 000 euro om året.

Slopandet av avgifterna medför indirekt behov av översyn på förbindelsefartygstrafikens rutter som sköts av en privat trafikidkare som får stöd av Sjöfartsverket. Avgifterna slopas senare även i denna trafik när man i den trafik som sköts av landsvägsfärjor, i förbindelsefartygstrafiken och skärgården i Finska viken övergår till tjänsteavtal som upphandlas med enhetliga upphandlingsförfaranden.

Rapporten Servicenivån i skärgårdstrafiken och konkurrensutsättning av trafiken av arbetsgruppen som tillsattes av kommunikationsministeriet kan läsas i sin helhet på kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi.

Ytterligare information:

Regeringsråd Mikael Nyberg, tfn 09 160 28474, 040 837 8794