null Förordningar som kompletterar sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juni

Förordningar som kompletterar sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juni

Pressmeddelande 28.05.2020 13.27 fi sv en

Statsrådet och kommunikationsministeriet har utfärdat två förordningar som preciserar den nya sjötrafiklagen. Förordningarna gäller landsvägsfärjor samt fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet, och de träder i kraft samtidigt som sjötrafiklagen den 1 juni 2020.

Bestämmelserna om landsvägsfärjor och vajerfärjor uppdateras så att de motsvarar den nya sjötrafiklagen. De nya bestämmelserna om till exempel utmärkning av färjetrafik och förhindrande av sammanstötning mellan färjetrafik och annan sjötrafik är mer precisa än tidigare.

Syftet med ändringen av förordningen om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet är att påskynda erhållandet av yrkeskompetens och att främja sysselsättningen av och företagsverksamheten för sjötrafikpersonal.

Förordningen breddar möjligheterna till praktik i anslutning till utbildning inom sjöfarten och underlättar utfärdandet av certifikat över specialbehörighet. Till exempel för personer som arbetar på ett fartyg i tillfälliga besiktnings-, underhålls- eller lotsningsuppgifter eller som tillfällig uppträdande konstnär ställs i fortsättningen inga behörighetskrav inom sjöfarten.

Genom förordningen preciseras också de behörigheter som krävs av förare av hyresbåtar. Med stöd av den nya sjötrafiklagen slopas kraven på besiktning av hyresbåtar och de särskilda kraven på konstruktion och utrustning på hyresbåtar.

Behörighetskrav kvarstår för personer som yrkesmässigt framför båtar, till exempel för förare av taxibåtar, men kraven har preciserats. För förarbrev för hyresbåt krävs i fortsättningen också till exempel kännedom om sjölagen, de internationella sjövägsreglerna och sjötrafiklagen.

Ytterligare information:

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 342 544

Katja Peltola, överinspektör, tfn 0295 342 031