Förordningen om kontrollavgift i kollektivtrafik på remiss: Det föreslås att HRT:s kontrollavgift ska höjas

Pressmeddelande 28.02.2023 15.15 fi sv en

Spårvagn i Helsingfors. (Bild: Karolis Kavolelis / Shutterstock)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om förslaget till förordning om kontrollavgift i kollektivtrafiken. Förordningen ska ändras så att kontrollavgiften i kollektivtrafiken höjs från 80 euro till 100 euro i kollektivtrafik som ordnas av Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT).

Enligt förordningsförslaget ska kontrollavgiften fortfarande vara 80 euro i kollektivtrafik som bedrivs av trafikmyndigheten på järnvägarna och i Tammerfors stad. I Jyväskylä ska kontrollavgiften fortsättningsvis vara 60 euro.

I oktober 2022 föreslog HRT för kommunikationsministeriet att kontrollavgiften ska höjas från nuvarande 80 euro till 100 euro. Enligt HRT ger fripassagerare upphov till förlorade biljettintäkter på uppskattningsvis 15–25 miljoner euro per år. Fripassagerarna har också blivit fler under de senaste åren enligt HRT.

Enligt kommunikationsministeriets bedömning står höjningen av kontrollavgiften till 100 euro i proportion till höjningen av biljettpriserna. Enligt lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik ska kontrollavgiften vara högst 40 gånger så stor som den lägsta engångsavgiften för vuxna inom busstrafiken i området. Inom HRT:s område höjdes kontrollavgiften senast 2007, då lägsta priset på enkelbiljett för vuxna var 2,20 euro. År 2023 kostar motsvarande biljett 3,10 euro. Det är motiverat att kontrollavgiften följer prisutvecklingen för biljetterna, eftersom syftet med kontrollavgiften är att minska den ekonomiska lönsamheten för fripassagerarna.

Om kontrollavgiften höjs till 100 euro förblir den proportionell även i förhållande till andra motsvarande avgifter. Exempelvis är felparkeringsavgiften högst 80 euro och avgiften för mindre trafikförseelser 20–200 euro beroende på förseelsens art.

Kommunikationsministeriet och HRT följer i samarbete upp inverkningarna av en eventuell höjning av kontrollavgiften. På basis av uppgifterna som fås om inverkningarna kan kontrollavgiftsnivån ses över.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för förordningsförslaget går ut den31 mars 2023. Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo.lvm@gov.fi. Efter remissbehandlingarna fortsätter beredningen av förordningen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information

Tiia Orjasniemi, konsultativ tjänsteman, tiia.orjasniemi(a)gov.fi, tfn 050 441 5730

Emil Asp, enhetsdirektör, emil.asp(a)gov.fi, tfn 040 509 9757