Förslag ges till regionalisering av funktionerna vid trafikleds- och trafiksäkerhetsverken

Pressmeddelande 15.05.2009 11.25 fi sv

Den arbetsgrupp som gjort en utredning av vilka av funktionerna vid trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket som kan regionaliseras föreslår att man vid de nya verk som startar i början av nästa år regionaliserar totalt 245 årsverken till Villmanstrand och Rovaniemi före utgången av år 2015. Av funktionerna vid trafikledsverket föreslår man att totalt 130 årsverken regionaliseras till Villmanstrand. Vid trafiksäkerhetsverket regionaliseras 95 årsverken till Rovaniemi och 20 årsverken till Villmanstrand.

Arbetsgruppen överlämnade sitt enhälliga förslag till trafikminister Anu Vehviläinen fredagen den 15 maj. Personalorganisationerna lämnade ett uttalande i förslaget.

Från trafikledsverket föreslår arbetsgruppen att man till Villmanstrand regionaliserar informationstjänsterna för trafik och trafikledsunderhåll, dokumentförvaltning, arkivtjänster och statistikföring.

Från trafiksäkerhetsverket föreslås att man till Villmanstrand regionaliserar en enhet för östtrafiken, som enligt förslaget ska koncentrera sig på uppgifter i synnerhet med anknytning till landsvägs-, järnvägs- och sjötrafiken mellan Finland och Ryssland. Till Rovaniemi föreslås från trafiksäkerhetsverket utlokaliseras uppgifter som anknyter till fordonsbeskattningen, informationstjänsten, medborgarrådgivning och olika stödtjänster.

Kommunikationsministeriet förpliktar trafikledsverkets och trafiksäkerhetsverkets nya generaldirektörer att regionalisera de föreslagna funktionella helheterna enligt den föreslagna tidsplanen och i enlighet med god personalpolitik.

Då man beaktar den personal från de nya verken som redan nu arbetar ute i regionerna, kommer i slutet av 2015 efter de nya regionaliseringsåtgärderna 49 procent av trafikledsverkets personal och 29 procent av trafiksäkerhetsverkets personal att arbeta utanför Helsingforsregionen.

Arbetsgruppen hade i uppgift att utreda hurdana funktionella helheter på 200-400 personer som kan regionaliseras från trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket till Rovaniemi och Villmanstrand till slutet av 2015, så att man varken äventyrar ämbetsverksreformens målsättning om synergieffekter eller ämbetsverkens centrala funktioner.

Till arbetsgruppen hörde alla de nuvarande ämbetsverkens generaldirektörer och representanter för personalorganisationerna. Ordförande för arbetsgruppen var överdirektör Juhani Tervala från kommunikationsministeriet.

Sex ämbetsverk på kommunikationsministeriets förvaltningsområde omorganiseras från början av nästa år, så att det uppstår två nya ämbetsverk i stället för de sex tidigare. Trafikledsverket bildas genom en sammanslagning av Vägförvaltningen, Banförvaltningscentralen och funktioner från Sjöfartsverket. Trafiksäkerhetsverket bildas genom sammanslagning av Luftfartsförvaltningen, Fordonsförvaltningscentralen, Järnvägsverket och Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner.

Ytterligare information:

överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, 0440 581 030