Förslag till godkännande och sättande i kraft av bestämmelserna i Världspostkonventionen på remiss

Pressmeddelande 27.04.2022 10.00 fi sv en

(Bild: Karavanov Lev / Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt regeringens proposition om godkännande av Världspostföreningens (UPU) konvention och sättande i kraft av bestämmelserna i konventionen.

Världspostföreningens 27:e kongress hölls den 9–27 augusti 2021. Kongressen är föreningens högsta beslutsfattande organ som sammanträder vart fjärde år. Vid kongressen förhandlades det om ändringar i fördraget om Världspostföreningen samt om föreningens reglemente och konvention.

Frågorna som behandlades vid kongressen gällde främst Världspostföreningens och medlemsländernas utsedda operatörers verksamhet. En del av de gällande bestämmelserna togs in i konventionen i oförändrad form och ändringar gjordes endast i en del av artiklarna. I många fall var det fråga om enbart tekniska ändringar.

Konventionen träder i huvudsak i kraft den 1 juli 2022.

Vad är nästa steg?

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 2 maj 2022.Utlåtanden kan lämnas av alla organisationer och medborgare på webbplatsen www.utlåtande.fi eller per e-post på adressen kirjaamo.lvm@gov.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter lagberedningen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Inka Näkkäläjärvi, specialsakkunnig, inka.nakkalajarvi(a)gov.fi, tfn 050 475 2740

Sini Wirén, enhetsdirektör, sini.wiren(a)gov.fi, tfn 040 507 0916