Tillbaka

Förslag: Tillträde för transportföretag från de nya EU-länderna till Finlands marknad tidigast 2008

Förslag: Tillträde för transportföretag från de nya EU-länderna till Finlands marknad tidigast 2008

Pressmeddelande 14.02.2006 16.32 sv

Finland borde förlänga den övergångstid under vilken transportföretag från de nya EU-länderna inte kan komma in och konkurrera på Finlands interna transportmarknad till maj 2008.

Förlängningen föreslås i den utredning som gjorts av kommunikationsministeriets statssekreterare Perttu Puro och till vilken ministeriet tar ställning under februari-mars. För utredningen hörde Puro arbetsmarknadsorganisationer och intressentgrupper inom transportbranschen.

Det nuvarande övergångsarrangemanget tar slut till Valborg för Estlands, Lettlands, Litauens, Tjeckiens och Slovakiens del. Innan det bör Finland meddela till kommissionen om man fortsätter övergångstiden. För Polens och Ungerns del tar övergångsperioden slut om ett år, den 30 april 2007.

Puro föreslår att övergångsperioderna för alla de nämnda länderna förlängs till våren 2008, varefter man skulle avstå från dem. Ministeriet skulle emellertid tillsammans med arbetsmarknadsparterna och de andra grupperna under vintern 2008 ännu en gång utvärdera om det utgör ett allvarligt hot mot Finlands transportmarknad att man avslutar övergångsperioderna. Enligt utredningen är det sannolikt att förutom Finland också de andra gamla EU-länderna i Östersjöregionen förlänger de nya ländernas övergångsperioder.

I utredningen föreslås också att man till maj 2007 skulle göra upp ett förslag till hur man bättre än för närvarande kunde övervaka hur arbetsavtalen i cabotagetrafiken, beskattningsbestämmelserna, de lagbundna förpliktelserna och reglerna för trafiksäkerhet efterföljs. Övervakningen av utländska företag borde vara på samma nivå som övervakningen av finska företag.

Dessutom borde man på hela EU-området förenhetliga definitionen av cabotagetrafikens tillfälliga natur. För närvarande är cabotaget enligt EU:s regelverk temporärt, men längden för det temporära arrangemanget har inte definierats och praxis varierar i de olika länderna.

Cabotaget inom godstransporterna innebär transporter inom ett lands gränser med lastbil som är registrerad i ett annat land. Om man har för avsikt att varaktigt erbjuda tjänster i en annan stat bör man grunda ett företag där och arbeta på samma villkor som ifrågavarande lands företag.Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436