null Förslaget om att slopa farledsavgifter på remiss

Förslaget om att slopa farledsavgifter på remiss

Pressmeddelande 24.04.2020 21.14 fi sv en

Finnlines-fraktfartyg utanför Hangö (Foto: Mikko Lemola/Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har berett en proposition med förslag till temporär ändring av lagen om farledsavgift.

Enligt propositionen ska inga farledsavgifter för fartyg tas ut för resten av 2020 och redan betalda avgifter för 2020 ska återbetalas.

Ändringen baserar sig på det undantagstillstånd som beror på coronavirusutbrottet och dess konsekvenser för sjötransporterna. Ändringen avses vara en tidsbegränsad lösning.

- Genom att slopa farledsavgifterna stöder vi sjötransporter som är livsviktiga för Finland. När transportkostnaderna sjunker riktas stimulansåtgärden till hela näringslivet. Genom att förenkla kostnadsstrukturen inom exportindustrin säkerställer vi stabila utsikter och uppmuntrar till investeringar, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Propositionen hänför sig till tilläggsbudgeten för 2020 och avses bli överlämnad till riksdagen i maj.

Halveringen av farledsavgiften planeras fortsätta

Enligt lagen om farledsavgift ska man för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde betala farledsavgift till staten. Farledsavgift ska betalas när ett fartyg anlöper en finsk hamn från utlandet eller när ett fartyg förflyttar sig från en finsk hamn till en annan finsk hamn.

Halverade farledsavgifter tillämpas sedan 2015. Målsättningen med halveringen har varit att minska logistikkostnaderna inom näringslivet för att stärka Finlands internationella konkurrenskraft. Farledsavgiften för 2021 bereds i samband med budgetpropositionen i höst. Halveringen av farledsavgiften kommer att fortsätta.

Kommunikationsministeriet har också berett en temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport. Propositionen var på begränsad remiss varefter ministeriet avbröt beredningen av ärendet. Till stöd för sjöfarten har man samtidigt berett andra åtgärder och ministeriet följer hur dessa åtgärder påverkar situationen.

Vad händer härnäst?

Propositionen om ändring av lagen om farledsavgift är på grund av det rådande undantagsförhållandet och propositionens brådskande natur på kort remiss fram till den 28 april 2020.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagändringarna som tjänsteuppdrag. Det är meningen att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i maj 2020.

Propositionen hänför sig till den tredje tilläggsbudgeten för 2020.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377