null Förslaget till trafikpolitisk redogörelse sänts för kommentarer

Förslaget till trafikpolitisk redogörelse sänts för kommentarer

Pressmeddelande 12.03.2012 14.58 fi sv en

Kommunikationsministeriets förslag till trafikpolitisk redogörelse har sänts till intressegrupperna för kommentarer. Kommentarerna ska ges senast den 12 mars. I redogörelsen definieras trafikpolitikens riktlinjer och åtgärdsprogram till slutet av år 2022 samt en trafikpolitisk vision och strategiska avsikter fram till år 2030.

I redogörelsen studeras trafikpolitiska frågor i enlighet med regeringsprogrammet i synnerhet med beaktande av förutsättningarna för markanvändningen, boendet, servicestrukturerna, en hållbar utveckling och närings- och regionutveckling.

I redogörelsen drar man upp riktlinjerna för bland annat principerna för finansieringen av trafiksektorn och styrningen av trafiken, specialfrågorna som gäller stora och växande stadsregioner och beredskapen för tillväxten av trafiken med Ryssland.

Redogörelsens innehåll har bearbetats i 12 delprojekt, där sakkunniga från trafikförvaltningen och ministerier som är centrala med tanke på trafikfrågorna deltagit. Samtidigt med beredningen av redogörelsen har ett flertal andra utredningsgrupper fungerat; deras ärenden behandlas i utredningen endast på ett allmänt plan.

Beredningen av redogörelsen styrs av regeringens trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgrupp under ledning av trafikminister Merja Kyllönen. Ministerarbetsgruppens arbete stöds av en grupp bestående av tjänstemän. Dessutom har trafikförvaltningens intressegrupper deltagit intensivt i beredningen i redogörelsen.

Den trafikpolitiska redogörelsen ska lämnas till riksdagen i april 2012.

Ytterligare information: Sauli Hievanen, trafikministerns specialmedarbetare, tfn 0400 165 004 och Pia Karjalainen, trafikråd, tfn 040 500 6410