null Förteckningarna över glesbygdskommuner som får bredbandsstöd offentliggjorda

Förteckningarna över glesbygdskommuner som får bredbandsstöd offentliggjorda

Pressmeddelande 25.01.2010 15.03 fi sv

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET
KOMMUNIKATIONSMINISTERIET


Verkställandet av det offentliga stödet till bredbandsprojekt går framåt. Kommunikationsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har delat upp kommunerna i tre klasser, som anger vilken kommunernas finansieringsandel är i de bredbandsprojekt som får offentligt stöd.

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila och kommunikationsminister Suvi Lindén skickade den 25 januari en skrivelse i ärendet till landskapsförbunden. De förordningar från KM och JSM som gäller kommunförteckningarna skickas på remissbehandling i början av året.

KM har utsett 37 kommuner där finansieringsandelen kan vara 8 procent av kostnaderna för projekten. JSM har för sin del räknat upp 58 kommuner vars andel kan vara 22 procent av kostnaderna. I resten av kommunerna är finansieringsandelen 33 procent.

Kommunernas finansieringsandelar baserar sig på kommunernas ekonomiska bärkraft, på befolkningstätheten samt på bredbandsprojektens omfattning och kostnader.

Offentligt stöd till att bygga snabba bredbandsförbindelser kan sökas av den som bygger bredbandet. Mottagaren av stödet betalar själv minst en tredjedel av kostnaderna och resten fördelas mellan staten eller EU och kommunen.

I de kommuner som av KM definierats att ha en finansieringsandel på 8 eller 33 procent används statliga medel. I de kommuner som av JSM utsetts att ha en finansieringsandel på 22 procent används EU:s utvecklingsmedel för landsbygden.

För statligt stöd som betalas till bredbandsprojekt under perioden 2010-2015 har reserverats totalt 66 miljoner euro. Om statsstöd ansöks från Kommunikationsverket. Om EU-finansiering, där 25 miljoner euro står till förfogande för projekten, ansöks från närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Ytterligare information

KM
konsultativa tjänstemannen Juha Parantainen, KM, tfn (09) 160 28383 eller 040 756 9601
minister Lindéns specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn (09) 160 28324

JSM
konsultativa tjänstemannen Sirpa Karjalainen, JSM, tfn (09) 160 52901 eller 040 524 6112
minister Anttilas specialmedarbetare Minna-Mari Kaila, tfn (09) 160 53302