null Fyra stöd planeras för anskaffning av utsläppssnåla fordon – anskaffningsstöd för eldrivna paketbilar och lastbilar nya stöd

Fyra stöd planeras för anskaffning av utsläppssnåla fordon – anskaffningsstöd för eldrivna paketbilar och lastbilar nya stöd

Pressmeddelande 17.05.2021 13.30 fi sv en

(Foto: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Vid kommunikationsministeriet inleds ett lagprojekt där man bereder stöd för anskaffning av el- och gasdrivna fordon. Målet är att förnya fordonsparken, vilket kommer att minska växthusgasutsläppen från trafik och transporter. Nya stöd är anskaffningsstödet för el- och gasdrivna paketbilar och anskaffningsstödet för eldrivna lastbilar.

De nya stöden samt fortsättningen på de nuvarande anskaffnings- och konverteringsstöden, och en höjning av stödbeloppet, utgör en del av färdplanen för fossilfria transporter, som statsrådet utfärdade ett principbeslut om den 6 maj 2021. Syftet med färdplanen för fossilfria transporter är att jämfört med nivån 2005 halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030. Några beslut om finansieringen av stöden har ännu inte fattats. Anslagen för stöden ska behandlas i samband med budgeten för år 2022 och planen för de offentliga finanserna för 2023–2026. 

Målet är att påskynda den tekniska övergången så att andelen sålda bilar med nollutsläpp eller låga utsläpp av nya personbilar ska öka från nuvarande cirka 20 procent till möjligast nära hundra procent fram till 2030. Dessutom är avsikten att inom trafiken och transporter öka andelen paketbilar och lastbilar med nollutsläpp, och andelen paketbilar och lastbilar som är utsläppssnåla. Största delen av paketbilarna och lastbilarna drivs fortfarande med diesel eller bensin. Lastbilarnas andel av växthusgasutsläppen från trafik och transporter är stor och med hjälp av anskaffningsstödet kommer man också att kunna underlätta företagens övergång från fossil diesel. Av utsläppen från den inhemska trafiken är personbilarnas andel cirka 54 procent och paketbilarnas och lastbilarnas andel cirka 41 procent.

Bilarnas energieffektivitet och drivkraft har en viktig roll när det gäller att minska växthusgasutsläppen från trafiken. Fordonens drivkrafter genomgår en global omvälvning och man ska stegvis frångå förbränningsmotorbilar.

I lagprojektet bereds fyra stöd

1) ett nytt anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar åren 2022–2025

2) ett nytt anskaffningsstöd för eldrivna lastbilar och en förlängning och höjning av det nuvarande anskaffningsstödet för gasdrivna lastbilar åren 2022–2030

3) en förlängning av det nuvarande stödet för anskaffning av renodlade elbilar 2022–2025 och en höjning av stödbeloppet

4) en förlängning av de nuvarande konverteringsstöden för etanol- eller gaskonvertering av bensinbilar åren 2022–2030

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet bereder lagen i samarbete med berörda grupper. Under beredningen ordnas en remissbehandling som infaller i slutet av sommaren 2021. Anslagen för stöden ska behandlas i samband med budgeten för år 2022 och planen för de offentliga finanserna för 2023–2026.

Avsikten är att stöden ska tas i bruk 2022.

Ytterligare information:

Maria Hyvönen, specialsakkunnig, 295 342 090, maria.hyvonen(a)lvm.fi

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen