Granskningstiden för uppgifterna i båtregistret upphör på hösten

Pressmeddelande 28.05.2010 13.18 fi sv

Lagen om farkostregistret trädde i kraft den 1 oktober 2007. Enligt lagen ska registeruppgifterna om båtar som registerförts före nämnda tidpunkt uppdateras i överensstämmelse med den nya lagen inom tre år efter det lagen trätt i kraft, alltså före den 1 oktober 2010. Den här plikten uppfylls genom att man gör en granskningsanmälan till magistraten.

Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket och magistraterna påminner med ett gemensamt meddelande båtarnas ägare och innehavare om att de bör granska registeruppgifterna. Myndigheterna vill påminna om att ifall registeruppgifterna för en farkost inte har granskats på det sätt den nya lagen föreskriver före början av oktober, kommer uppgifterna om farkosten att efter kungörelseförfarande avlägsnas från registret.

Ifall en båtägare försummar sin plikt att anmäla sin farkost till registret och kör med farkosten utan registreringsintyg, kan ägaren påföras ordningsbot.

I farkostregistret, som upprätthålls av magistraterna, ska registerföras uppgifterna om alla minst 5,5 meter långa segel- och motorbåtar, samt alla båtar med en motoreffekt på minst 15 kW (alltså över 20 hästkrafter). Över registreringen av en farkost ges ett registreringsbevis, som alltid skall medföras då farkosten används. Dessutom uppmärksamgörs båtägarna på att en registerbeteckning enligt registreringen bör fästas vid båten

Om vilka uppgifter som ska anmälas till farkostregistret föreskrivs detaljerat i en förordning från statsrådet. De uppgifter som ska registerföras gäller bl.a. ägarens personuppgifter, farkostens typ, märke och modell, överbyggnad, byggnadsår och år för ibruktagandet. Registerföringsblanketten, som används också för granskning av uppgifterna, finns på magistraternas webbplats: www.maistraatti.fi/se -> farkostregistret -> blanketter -> farkostregistret.

Den ifyllda blanketten med de bilagor som eventuellt behövs ska lämnas till magistraten. Anmälan kan också skickas till magistraten per post, fax eller som bilaga till ett e-postmeddelande. Magistraterna hjälper vid behov med att fylla i registreringsanmälan och att registrera en farkost.

Båtregistret upprätthålls för att förbättra säkerheten till sjöss, minska miljöolägenheterna, stöda övervaknings- och räddningsverksamheten samt för planeringen av hur vattenområdena används och för beredskapsplaneringen.

Ytterligare information:
Magistraternas kontaktuppgifter: www.maistraatti.fi/se
Trafiksäkerhetsverket, avdelningsdirektör Tom Wilenius, tfn 040 5622 792
Kommunikationsministeriet, överinspektör Risto Saari, tfn 040 8298 132