null Grunderna ändras för beviljande av statsunderstöd för kollektivtrafiken

Grunderna ändras för beviljande av statsunderstöd för kollektivtrafiken

Pressmeddelande 22.04.2010 16.56 fi sv

Grunderna för hur kollektivtrafiken beviljas statsstöd ändras. Statsrådet beslutade om en förordningsändring den 22 april 2010.

Vid ersättning för prisskyldigheten beträffande biljettpriserna övergår man till att följa principerna i EU:s trafikavtalsförordning. Så vill man säkra att en trafikidkare som får stöd inte erhåller alltför stora ersättningar då antalet resenärer ökar.

I anslutning till den nya kollektivtrafiklagen förutsatte riksdagen att kollektivtrafiken bör göras mer attraktiv och att användningen av den bör ökas i synnerhet i de stora tätorterna. Detta har beaktats vid förnyandet av förordningen. Stöd till kollektivtrafiken kan i fortsättningen mer flexibelt beviljas i stadsregioner, vilket också är i enlighet med de klimatpolitiska målsättningarna.

Huvudstadsregionens anslutningsbiljett har tagits med bland de resebiljetter som omfattas av stödet för sänkta biljettpriser. Ändringen beror på att samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) förenhetligar kommunernas biljettsamarbete.

Understöd som gäller resecentraler och andra stationer för persontrafik utvidgas till att omfatta också förbättring av byteshållplatser. Det här behovet har lyfts fram i utvecklingsprogrammet för kollektivtrafiken, publicerat av kommunikationsministeriet.

I statsbudgeten för 2010 har 40,6 miljoner euro reserverats för inköp av tjänster inom regional och lokal trafik, för ersättningar för prisskyldigheter och för utveckling av den regionala kollektivtrafiken. För statsunderstöd till kollektivtrafiken i de stora städerna har reserverats 7,7 miljoner euro. Statsstöd för kollektivtrafik kan beviljas av kommunikationsministeriet samt Närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Ytterligare information:
enhetschef Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474 eller 040 837 8794
regeringsrådet Pekka Kouhia, tfn (09) 160 28612 eller 040 771 8522