Hundra megas bredband tillgängligt för alla 2015

Pressmeddelande 17.09.2008 19.10 fi sv en

Regeringen behandlade i sin aftonskola den 17 september kommunikationsminister Suvi Lindéns förslag till en nationell verksamhetsplan för att göra ett högklassigt bredbandsnät tillgängligt överallt i landet.

Förslaget baserar sig på kanslichef Harri Pursiainens bredbandsutredning. Statsrådet har för avsikt att fatta ett principbeslut om att målen ska nås.

Enligt de riktlinjer regeringen drog upp i sin aftonskola ska snabba bredbandsförbindelser före utgången av år 2015 enligt efterfrågan finnas inom räckhåll för nästan alla permanenta bostäder samt företag och verksamhetsställen inom den offentliga förvaltningen i hela landet.

Stomförbindelserna ska ha en hastighet av minst 100 megabit per sekund. Avståndet från abonnenten till närmaste nät av optisk fiber eller kabel får vara högst två kilometer.


Bashastigheten 1 Mbit/s
som etappmål

Kommunikationsminister Lindén anser att ett förverkligande av de mål som föreslagits för regeringen är ett historiskt språng för utvecklingen av informationssamhället. Med regeringens riktlinjer vill man säkra att kommunikationsnäten är på nivån för samhällets behov både nu och i framtiden.

- Medborgarna och näringslivet behöver en allt effektivare informationsöverföring. Det förutsätts av bland annat distansarbete, företagsverksamhet, elektroniskt uträttande av ärenden samt anlitande av tjänster inom social- och hälsovård, konstaterar Lindén.

Också televisionsverksamheten står under de kommande åren inför en brytning, när distributionskanalerna för programmen blir mångsidigare och skarp-tv-sändningarna kör igång. I den utvecklingen är snabbt bredband väsentligt, konkluderar Lindén.

Utgående från Lindéns förslag går man stegvis mot målet för överföringshastigheten. Ett etappmål är att höja den bredbandshastighet som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna till i medeltal en megabit per sekund. En lagproposition i frågan överlämnas till riksdagen under detta år.

Man ska årligen följa upp hur etappmålet och slutmålet för 2015 förverkligas. År 2012 börjar man göra upp en verksamhetsplan, där man förbereder sig för situationen efter 2015.

Olönsamma förbindelser
finansieras med offentliga medel

Enligt Pursiainens utredning går det inte att på enbart kommersiell grund få till stånd ett regionalt jämlikt utbud av snabba kommunikationsnät.

- Ingen kan lämnas utanför vardagens informationssamhälle. Då det telenät som behövs inte till alla delar föds på marknadens villkor bör byggandet av det stödas med offentliga medel, bekräftar Lindén.

I rapporten föreslås att staten, landskapen och kommunerna deltar i kostnaderna för att förbättra telenätet till de delar man inte på kommersiell grund kan nå målsättningen för 2015. Avsikten är att landskapsförbunden konkurrensutsätter byggandet mellan telebolagen.

För finansieringen av statens andel föreslår utredningsmannen att man på auktion säljer ut vissa radiofrekvenser som blir lediga. Ifall inkomsterna från auktionen inte räcker till statsstödet för byggande av teleinfrastruktur, finansieras den återstående delen med en utjämningsavgift för telenätet som uppbärs av telebolagen. Den tidsbundna avgiften skulle baseras på antalet bredbandsanslutningar i telebolagen.

Regeringen tar ställning till finansieringsfrågorna senare i samband med beredningen av principbeslutet.

Statsstödet skulle gälla byggandet av näten. Också i fortsättningen skaffar och finansierar användaren själv sin abonnentförbindelse och beslutar också om förbindelsens hastighet och teknik. Medborgarnas jämlikhet främjas av att hushållsavdraget utvidgas 2009 och i fortsättningen kan användas också för installationsarbeten av informations- och kommunikationsteknik.


Ytterligare information

specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324 eller 0400 500 822
utredningsmannen, kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742