IMO förhandlar om skärpning av utsläppsminskningsmål för växthusgasutsläpp från internationella sjötransporter

Pressmeddelande 12.12.2022 16.15 fi sv en

(Bild: Shutterstock)

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön sammanträder den 12–16 december 2022 i London. Vid mötet ska man behandla metoder för att minska växthusgasutsläppen från den internationella sjöfarten och uppdateringen av IMO:s preliminära växthusgasutsläppsstrategi. Vid mötet förhandlar man dessutom om regleringen av tvättvatten från svavelskrubbrar, utsläppen av sot från sjötransporter i den arktiska regionen, minskningen av plastavfall som slängs i havet från fartyg och fartygens energieffektivitet.

Vid den 79:e sessionen för IMO:s (International Maritime Organization) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) förhandlas om en uppdatering av IMO:s preliminära strategi för växthusgasutsläpp. Finland understöder liksom de övriga EU-medlemsstaterna att det globala målet för minskning av utsläppen fram till 2050 skärps från nuvarande 50 procent till 100 procent. Finland och de övriga EU-medlemsstaterna arbetar vid förhandlingarna på en uppdatering av strategin på det sätt som klimatkrisen och de nyaste statistikuppgifterna kräver. Förhandlingarna visar vägen för den ambitionsnivå på uppdateringen av växthusgasstrategin som ska fastställas sommaren 2023.

Mötets viktigaste tema när det gäller sjöfartsutsläpp på medellång och lång sikt är det ekonomiska styrmedlet, dvs. en global utsläppsavgift, utsläppshandeln eller något annat jämförbart sätt, som länderna försöker nå enighet om. En slutlig kombinationsmetod kan till exempel vara en helhet som består av den bränslestandard och den utsläppsavgift som EU-medlemsstaterna driver.

Finland anser att det är viktigt att man snabbt kommer överens om ett ekonomiskt styrmedel. Finland understöder att det ekonomiska styrmedlet i första hand ska basera sig på en global avgift som bestäms enligt växthusgasinnehållet i handelssjöfartens bränslen och som justeras med jämna mellanrum. I stället för denna utsläppsavgift kan Finland också godkänna ett globalt system för handel med utsläppsrätter för sjötransporter, om en överenskommelse om principerna för systemet kan nås inom IMO under de närmaste åren.

Som ny metod för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten diskuterar sessionen också gröna sjötransportkorridorer som skulle inrättas frivilligt. De gröna sjötransportkorridorerna är enskilda sjötrafikförbindelser, genom vilka man strävar efter att helt och hållet eliminera växthusgasutsläppen betydligt snabbare än vad den internationella regleringen skulle förutsätta.

Finland understöder de gröna sjötransportkorridortilläggen till resolutioner som redan tidigare antagits av IMO, men inte till strategin, eftersom detta skulle fördröja förhandlingarna om förpliktande utsläppsminskningsmetoder. Med tilläggen skulle resolutionerna sporra IMO:s medlemsstater att stödja uppkomsten av gröna sjötransportkorridorer.

Finland understöder i likhet med de övriga EU-medlemsstaterna att utsläpp av tvättvatten från svavelskrubbrar förbjuds i havsområden som är särskilt känsliga för tvättvattenutsläpp och för vilka det har utarbetats gemensamt överenskomna identifieringskriterier.

I den finska delegationen vid mötet ingår representanter för kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket och Meteorologiska institutet. I delegationen ingår också rådgivare från Wärtsilä, Neste och Rederierna i Finland rf.

Vad händer härnäst?

Decembersessionen för kommittén för skydd av den marina miljön visar vägen för sessionen i juli 2023, där avsikten är att uppdatera IMO:s växthusgasstrategi.

Ytterligare information:

Anita Mäkinen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket, tfn 040 162 4592, anita.makinen@traficom.fi

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 050 476 0401, eero.hokkanen@gov.fi