Internationella fyrförbundets ställning ska stärkas

Pressmeddelande 27.09.2021 16.45 fi sv en

Foto: Trafikledsverket

Kommunikationsministeriet har inlett ett lagstiftningsprojekt som syftar till att nationellt godkänna och sätta i kraft konventionen genom vilken man inrättar en internationell organisation för säkerhetsanordningar för sjöfart.

Internationella fyrförbundet (IALA, International Association of Marine aids to Navigation and Lighthouse Authorities) beslutade vid sin generalförsamling i maj 2014 att föreningens status bör omvandlas till officiell internationell organisation. Fyrförbundet har motiverat statusen som internationell organisation bland annat med att det skulle öka betydelsen av organisationens rekommendationer.

Internationella fyrförbundet, som i Finland redan är känt som en internationell organisation för säkerhetsanordningar för sjöfart, publicerar rekommendationer, anvisningar och handböcker om säkerhetsanordningar för sjöfarten. Målet med dessa är att förenhetliga sjösäkerhetsanordningarna internationellt. Internationella fyrförbundet publicerar till exempel rekommendationer och anvisningar i anslutning till utprickningssystemet för sjöfarten. Statusen som internationell organisation skulle öka dess betydelse. Finland anser att det är viktigt att vara medlem i förbundet, eftersom det då är möjligt att påverka beredningen av de rekommendationer och anvisningar förbundet ger.

Konventionstexten godkändes vid diplomatkonferensen i Kuala Lumpur i februari 2020 och undertecknades i Paris i juni 2021. Omvandlingen från en fransk privaträttslig förening till en internationell organisation förutsätter ett fördrag som staterna ratificerar enligt sina egna nationella förfaranden.

Internationella fyrförbundet inrättades 1957. Finland har varit medlem i förbundet sedan 1959 och Trafikledsverket är Finlands huvudrepresentant.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att ett utkast till lag om godkännande och sättande i kraft av konventionen om inrättande av en internationell organisation för säkerhetsanordningar för sjöfart ska sändas på remiss våren 2022. Konventionen om en internationell organisation för säkerhetsanordningar för sjöfart träder i kraft den nittionde dagen efter deponeringen av det trettionde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet.

Ytterligare information:

Heidi Mäntylä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 073, heidi.mantyla(a)gov.fi, Twitter @heidimantylae