Kiuru: Finansieringen av postens samhällsomfattande tjänster bör utredas utöver lagen

Pressmeddelande 08.09.2011 12.11 fi sv

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru har gett en arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet i uppdrag att utreda om den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster på förhand kan få ersättning för den orimliga ekonomiska belastning som tillhandahållandet av tjänsterna eventuellt ger upphov till. I den nuvarande postlagen ingår endast finansiering i efterskott.

Exempel på tänkbara finansieringsmekanismer är offentlig upphandling eller direkt statligt stöd.

För närvarande anvisas ingen offentlig finansiering till postverksamhet. De grundläggande posttjänsterna tryggas vid behov med särskild finansiering, om det inte går att ordna tjänsterna på något annat sätt.

Enligt den nya postlagen ska den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster av statsmedel få ersättning för den del av nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster som för tillhandahållaren utgör en orimlig ekonomisk belastning. Ersättningar i enlighet med postlagen kan betalas endast i efterhand.

Kommunikationsministeriet tillsatte i våras en arbetsgrupp för att ta fram en lämplig mekanism för betalning av de ersättningar som föreskrivs i lagen. Arbetsgruppens ursprungliga uppgift var att utreda endast modeller med finansiering i efterskott.

Arbetsgruppen för finansiering av posttjänster ska lämna sitt förslag om finansieringsmodell på våren 2012. I förslaget ska också ingå en utredning av modeller för förskottsfinansiering i enlighet med det kompletterande uppdraget.

Minister Kiuru har dessutom beslutat att tillsätta en delegation för tidningsbranschen med uppgift att utgöra ett samarbetsforum för den tryckta och elektroniska pressen.

En allt större del av tidningarnas innehåll publiceras elektroniskt och de elektroniska innehållen vinner terräng av den tryckta kommunikationen. Utvecklingen påverkar på ett väsentligt sätt tidningsutdelningen och tidningarnas ställning över lag.

Avsikten är att delegationen ska behandla och bereda åtgärder för att främja utdelningen av tidningar. Förutom utdelning ska delegationen också behandla andra aktuella frågor inom tidningsbranschen.

Ytterligare information:
Elina Normo, kommunikationsråd, tfn 09 160 28463, 040 765 7887