KM begär om anbud för flyglinjen till Nyslott

Nyhet 01.07.2014 15.38 fi sv en

Kommunikationsministeriet inbjuder flygbolag att lämna anbud på lufttrafik på flyglinjen mellan Helsingfors och Nyslott.

Anbud kan godtas under förutsättning att det i statsbudgeten reserveras ett tillräckligt anslag för lufttrafiken i fråga och att Nyslotts stad förbinder sig till projektfinansiering till den del som den ersättning som betalas till det lufttrafikföretag som väljs för uppdraget är större en det årliga anslag som reserverats i statsbudgeten.

Flygbolag inbjuds att lämna anbud för att tillhandahålla regelbunden lufttrafik under perioden 1.10.2014-19.12.2015. Vissa helger och semesterperioden i början av augusti omfattas inte av trafikplikten.

Ett meddelande om det offentliga anbudsförfarandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 3 juni 2014. Anbud ska lämnas in 61 dagar efter dagen för offentliggörandet av meddelandet om allmän trafikplikt.

År 2013 infördes allmän trafikplikt på flyglinjen Helsingfors-Nyslott för perioden 1.1.2014-31.12.2015. I beslutet om allmän trafikplikt fastställs bland annat avgångsfrekvens, antal sittplatser i flygplanet och biljetternas maximipris.

I det anbudsförfarande som ordnades 2013 valdes Flybe Finland Oy till det lufttrafikföretag som ska trafikera triangelrutten mellan Helsingfors, Varkaus och Nyslott. Anbudsförfarandet avbröts dock eftersom Varkaus stad inte ville finansiera flygförbindelsen.

Dokumentation om det offentliga anbudsförfarandet kan erhållas hos Kommunikationsministeriets registratorskontor kirjaamo@lvm.fi.

Ytterligare information:
Pekka Kouhia, regeringsråd, tfn 0294 35 2612