null KM föreslår att man bygger långtradarparkering i Vaalimaa och satsar på väg E18

KM föreslår att man bygger långtradarparkering i Vaalimaa och satsar på väg E18

Pressmeddelande 03.08.2007 15.16 sv

Kommunikationsministeriet föreslår att regeringen i sin budgetproposition för 2008 fattar åtgärdsbeslut enligt regeringsprogrammet om att utveckla väg E18. Av fem projekt på vägavsnittet Helsingfors-Vaalimaa föreslås att man 2008 inleder byggandet av ett parkeringsområde för långtradare i Vaalimaa.

För byggandet av långtradarparkeringen i Vaalimaa föreslår ministeriet att man reserverar en avtalsfullmakt på 24 miljoner euro. För planeringen av de andra projekten på vägavsnittet Helsingfors-Vaalimaa reserveras 5 miljoner euro. Sammanlagt föreslår kommunikationsministeriet att vägprojekten får 29 miljoner euro utöver budgetramen.

De fyra projekt som senare skall inledas på E18 är omfartsvägen vid Fredrikshamn, avsnitten Forsby-Lovisa-Kotka och Fredrikshamn-Vaalimaa samt på Ring III avsnittet Gammelgård-Flygstationsvägen. De beräknas kosta totalt 605 miljoner euro. Vägavsnitten Forsby-Lovisa-Kotka och Fredrikshamn-Vaalimaa skulle kunna genomföras med den s.k. PPP-modellen, alltså som samarbetsprojekt mellan den offentliga och den privata sektorn.

Ministeriet föreslår också att man gör en utredning av omfattningen och verkningarna av det försök med väganvändaravgifter för tung trafik som skall genomföras på väg E18.

På banavsnittet Nyslott-Huutokoski föreslår ministeriet en grundläggande förbättring som underlättar tryggandet av virkesanskaffningen. För förbättringsarbetet föreslås ett anslag på 42 miljoner euro; summan överskrider budgetramen. Ministeriet föreslår att planeringen av Ringbanan fortsätts enligt principerna i avsiktsförklaringen mellan Banförvaltningscentralen och Vanda stad.

Av KM:s förslag förordar finansministeriet endast utredningen om försöket med vägavgifter på E18. KM tar upp sina förslag till trafikprojekt i de fortsatta förhandlingarna om budgeten.

Den föreslagna totalbudgeten för kommunikationsministeriets förvaltningsområde är 2 160 miljoner euro (1 872 miljoner euro utan mervärdesskatt). Beloppet är 70 miljoner mer än finansministeriets förslag. Jämfört med budgeten för 2007 är behovet av anslag cirka 320 miljoner euro större, vilket främst beror på de trafikprojekt som inletts under 2007.


Beredningen av en trafikpolitisk redogörelse har inletts

Kommunikationsministeriet har sedan i vår berett den trafikpolitiska redogörelse som är inskriven i regeringsprogrammet. Sammanställningen av redogörelsen styrs av den trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppen.

Redogörelsen, som skall överlämnas till riksdagen, omfattar ett utvecklings- och investeringsprogram som baseras på trafiksystemet som helhet och som omspänner en period av 10-15 år. Dessutom gör man upp ett program för trafikledsinvesteringar som omfattar hela valperioden. Regeringen tar ställning till trafikledsinvesteringarna i samband med redogörelsen.

I samband med redogörelsen utreder man också möjligheten att för trafikledsinvesteringar använda finansieringsmodeller som kompletterar budgetfinansieringen.


I basunderhållet av trafikleder betonas trafiksäkerheten

För basunderhåll av vägarna föreslår kommunikationsministeriet ett anslag på 532,5 miljoner euro. Med den föreslagna summan hålls huvudvägarnas och andra livligt trafikerade vägars skick på den nuvarande nivån. För underhållet på vägar som är viktiga för industrins virkestransporter används 20 miljoner euro.

Trafiksäkerheten vill förslaget förbättra genom att man ökar den automatiska hastighetsövervakningen. De vägar som övervakas blir 300 kilometer fler. I slutet av 2008 finns det över 2800 kilometer vägar som är försedda med övervakningskameror.

I basunderhållet av bannätet ligger tyngdpunkten fortfarande på att förnya överbyggnaden på banavsnitt som renoverats grundligt på 1970-talet och är slutkörda. Trafiksäkerheten i plankorsningarna förbättras förutom genom att plankorsningar avlägsnas också genom att man bygger varningsutrustning och utvidgar området med fri sikt i korsningarna.

För köp och utveckling av kollektivtrafiktjänster föreslår kommunikationsministeriet drygt 94 miljoner euro.

För köp av fjärrtågstrafik föreslår KM att man använder 31,4 miljoner euro. För den lokaltågstrafik i Helsingforsregionen som når utanför SAD-området är köpesumman 10,9 miljoner euro. Med det tryggas en högre nivå på tjänsterna än vad biljettintäkterna skulle göra möjlig. Avsikten är att man förbättrar utbudet från Helsingfors till Riihimäki, Karis och Lahtis enligt vad biljettintäkterna och bankapaciteten tillåter.

Enligt förslaget görs inköp av regional trafik som sköts med bussar och taxibilar och stöds den lokala trafiken med 26,6 miljoner euro. Genom inköpen stöder man förbindelserna i glesbygden.

En internationell anbudsgivning arrangeras för flygtrafiken till Varkaus och Nyslott. KM föreslår att trafik köps för högst en miljon euro. För köp av nattågstrafik till Kemijärvi anvisas i budgetförslaget ett anslag på 1,2 miljoner euro.

För köp av trafik med förbindelsefartyg i skärgården föreslår ministeriet ett anslag på knappt 7,6 miljoner euro.

I kommunikationsministeriets förslag har presstödet höjts med 4,2 miljoner euro till 18,5 miljoner. Grunderna för presstödet förnyas i början av 2008. I fortsättningen fördelas den största delen av stödet på parlamentariska grunder.


Konkurrenskraften inom sjöfarten förstärks

Kommunikationsministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet inlett förberedelser för att förstärka konkurrenskraften inom sjöfartsnäringen.

Enligt det lagförslag som gjorts upp av den arbetsgrupp som berett en reform av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart blir bland annat det fulla stödet till kostnaderna för manskap på passagerarfartyg bestående. Sedan april 2007 har staten ersatt passagerarfartygens arbetsgivare för alla de lönebikostnader de betalat.

Enligt lagförslaget utvidgas statens stöd också till vissa lastfartyg som i den inhemska kustsjöfarten är utsatta för internationell konkurrens. Det betyder att budgetramen överskrids med 2,9 miljoner euro. Förslaget behandlas i den fortsatta beredningen av budgeten.

I sitt budgetförslag föreslår kommunikationsministeriet att övertäckningen beträffande farledsavgifterna avlägsnas. Målsättningen är inskriven i regeringsprogrammet. Med farledsavgifterna finansieras vissa av Sjöfartsverkets myndighetsuppgifter.

Enligt ministeriets budgetförslag sänks farledsavgifterna med i medeltal 10 procent. Förändringen gäller både enhetspriset för avgiften och den största avgiften per fartygsbesök. Det sänkta priset gäller alla typer av fartyg. Avgiften för fartyg som hör till de två högsta isklasserna och alltså minst behöver isbrytarhjälp sänks emellertid litet mer än för de andra. Avsikten är att ändringen av lagen om farledsavgifter träder i kraft den 1 januari 2008.


Vägaffärsverket Destia blir aktiebolag

Kommunikationsministeriet föreslår att Vägaffärsverket Destia omvandlas till aktiebolag i början av 2008. Beslutet utgår från regeringsprogrammet. Enligt förslaget äger staten helt aktiebolaget. KM har inlett förberedelserna för bolagiseringen och en lagproposition om ärendet är under beredning.

Enligt ministeriets förslag överförs den riksomfattande trafikledningen av tågtrafiken från VR-koncernen till Banförvaltningscentralen i början av 2008. En trafikledningscentral grundas för detta ändamål vid Banförvaltningscentralen.

Med tanke på jämlikheten och genomskinligheten är det problematiskt med ett liknande arrangemang som tidigare för trafikledningen. Den nationella godstrafiken på järnvägarna öppnades för konkurrens i början av 2007, vilket betyder att VR i fortsättningen kan få konkurrenter på bannätet.

För att öka genomskinligheten och öppenheten föreslår ministeriet också att den yrkesinriktade grundutbildning som ges vid VR Utbildningscenter flyttas till undervisningsministeriets förvaltningsområde. Man föreslår att det första som flyttas är lokförarutbildningen. Finansministeriet förordar inte att utbildningen flyttas.

Granskningen av biljetter i tågtrafiken överförs enligt budgetförslaget från Järnvägsverket till Huvudstadsregionens samarbetsdelegation. Förslaget innebär att 35 biljettgranskare byter arbetsplats.


Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742
överdirektör Juhani Tevala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 044 058 1030
byggnadsrådet Mikko Ojajärvi (trafikleder), tfn (09) 160 28574 eller 0400 438 520
överingenjör Marcus Merin (stöd till kollektivtrafik), tfn (09) 160 28463 eller 040 768 1261
konsultativa tjänstemannen Elina Normo (stöd till kommunikation), tfn (09) 160 28463 eller 040 765 7887