null KM och VR enas om fjärrtågstrafiken till slutet av 2011

KM och VR enas om fjärrtågstrafiken till slutet av 2011

Pressmeddelande 22.02.2007 14.25 sv

Kommunikationsministeriet kommer att göra ett avtal med VR Ab om inköp av olönsam persontågstrafik. Under avtalsperioden tryggas tågtrafikens nuvarande nivå och avtalet gäller till slutet av 2011.

Under avtalsperioden får inköp göras för högst en summa av 156 miljoner euro, alltså för drygt 30 miljoner euro per år. Regeringens finansutskott förordade avtalet den 22 februari.

Till köptrafiken hör trafik med expresståg och rälsbuss på olika håll i Finland. Trafikplanen för det kommande året och de reguljära tågturer som ingår i avtalet fastställs årligen i september.

I avtalet finns en punkt enligt vilken VR belönas om man noggrant håller tidtabellerna. Om över 91 procent av tågen är punktliga betalar kommunikationsministeriet bonus till VR. För en punktlighet under 89 procent måste VR betala en sanktionsavgift till ministeriet.

Genom att köpa upp reguljär tågtrafik direkt av VR tryggar kommunikationsministeriet sådana regionala och rikstäckande transportförbindelser som man anser vara nödvändiga och som inte kan skötas enbart med inkomster från kunderna.
Ytterligare information:
överingenjör Marcus Merin, tfn (09) 160 28374 eller 040 768 1261