KM om finansministeriets budgetförslag: finansieringen av banan Seinäjoki-Uleåborg är otillräcklig

Pressmeddelande 30.07.2010 13.16 fi sv

Finansministeriets förslag till budget för kommunikationsministeriet för år 2011 följer i huvudsak ministeriets eget förslag. Den största avvikelsen gäller finansieringen av banavsnittet mellan Seinäjoki och Uleåborg. Finansministeriet föreslår 5 miljoner euro för projektet, medan KM:s förslag för nästa år är 40 miljoner euro.

- Finansministeriet har i sitt budgetförslag mycket väl följt linjedragningarna i den trafikpolitiska redogörelsen i fråga om att starta nya projekt. Det största problemet i budgetförslaget gäller än en gång finansieringen av banavsnittet Seinäjoki-Uleåborg. Jag hoppas att regeringen senast under budgetmanglingen hittar en utväg för att trygga att det nationellt viktiga banavsnittet byggs effektivt, säger trafikminister Anu Vehviläinen.

Finansministeriets förslag avviker från kommunikationsministeriets förslag bland annat i fråga om anslaget för kollektivtrafik samt beträffande banskatten och banavgiften.


Kommunikationsministeriets budgetförslag
uppgår till 2,1 miljarder euro

Kommunikationsministeriet föreslår för sitt förvaltningsområde anslag på 2 077,6 miljoner euro för 2011.

För den trafikpolitiska sektorn föreslås sammanlagt 1 667,5 miljoner euro, av vilket trafiknätets andel är 1 433,3 miljoner. I trafiknätet satsar man främst på banorna.

För den kommunikationspolitiska sektorn föreslås 19,2 miljoner och för forskning, det vill säga för Meteorologiska institutets verksamhetskostnader 40,4 miljoner euro.


Trafiknätens dagliga funktion
i främsta rummet

Till basunderhållet av trafiklederna hör det dagliga underhållet och skötseln, ersättning av de strukturer som är slutslitna, styrningen av trafiken samt små investeringar. Den dagliga användningen av vägar, banor och farleder ställs i främsta rummet.

För basväghållningen föreslår KM 235 miljoner, för basbanhållningen 185 miljoner och för underhåll av farleder 56 miljoner euro. För reparationer och underhållsinvesteringar föreslås cirka 352 miljoner euro.

Trafiksituationen förbättras med hjälp av utvecklingsprojekt för trafiknäten. Man föreslår att tre nya vägprojekt, två banprojekt och ett farledsprojekt inleds under 2011. För de nya projekten budgeteras 53,7 miljoner euro. De totala kostnaderna för de nya projekten beräknas till 423 miljoner euro, som fördelas på åren 2011-2016.

I enlighet med linjedragningarna i den trafikpolitiska redogörelsen är de vägprojekt som ska inledas omfartsvägen vid Fredrikshamn på E18, omfartsvägen vid Smedsby i Korsholm samt den östra omfartsvägen vid Seinäjoki. På banorna inleds den andra fasen av reparationerna på avsnittet mellan Seinäjoki och Uleåborg samt elektrifieringen av avsnittet mellan Rovaniemi och Kemijärvi. Farleden till Nystad ska förbättras. En grundläggande förbättring av banavsnittet mellan Äänekoski och Haapajärvi inleds under 2011 som en del av de åtgärder som vidtas för att trygga virkesförsörjningen.

Staten deltar i byggnadskostnaderna för Västmetron med en andel på högst 30 procent. Bidraget betalas i efterskott enligt de faktiska kostnaderna. I budgetförslaget för 2011 har 13 miljoner euro anvisats för metroprojektet. Med den summan deltar staten i de uppskattade kostnaderna under 2010.

De trafikledsprojekt som pågår ska fortsättas. För dem föreslår KM anslag på 267,6 miljoner euro. Under 2011 slutförs arbetet bland annat på avsnittet mellan Lusi och S:t Michel på riksväg fem, bangården i Ilmala samt förbättringen av banan mellan Lahtis och Luumäki.

För underhåll och förbättring av enskilda vägar föreslås ett anslag på 23 miljoner euro. För underhåll och investeringar på flygplatserna i Seinäjoki och S:t Michel föreslås 2,7 miljoner euro.


Stöden till trafiken
nästan 200 miljoner euro

För stöd till trafiken och köp av trafiktjänster föreslås ett anslag på 198,8 miljoner euro.

Av summan ska 84,2 miljoner euro användas för att förbättra sjöfartens konkurrenskraft och 4,2 miljoner som prisstöd för lotsningen. Fjärrtågstrafik köps för 31,5 miljoner euro, i enlighet med ett avtal mellan KM och VR Ab.

Tjänster inom lokaltågstrafiken köps för 10,9 miljoner euro. På avsnittet mellan Helsingfors och Kajana föreslås ett tvåårigt försök med nattågstrafik. Nattågstrafik till Kemijärvi köps för 1,2 miljoner euro.

För köp av regional och lokal buss- och taxitrafik samt för stöd till prisnedsättning av region- och personalbiljetter används 42,8 miljoner euro. Kollektivtrafiken i de stora städerna får ett bidrag på 10 miljoner euro.

Trafik med förbindelsefartyg i skärgården köps för 7,9 miljoner euro.

KM föreslår att banavgiften för godstrafik tillfälligt sänks för två år. För åren 2011-2012 föreslås banavgiften bli sänkt till 2009 års nivå. Banskatten för godstrafik avlägsnas för motsvarande tid.


Projektet Bredband för alla går vidare

Byggandet av ett riksomfattande bredbandsnät fortsätter. För bredbandsprojekt i glesbygdsområden föreslås ett stöd på 9,8 miljoner euro. Beslutet om vilka som får stöd fattas av Kommunikationsverket utgående från landskapsförbundens förslag.

För Kommunikationsverkets verksamhetsutgifter föreslås att anslag på 7,5 miljoner euro. Presstödet till minoritetsspråken förblir som förut 0,5 miljoner euro.


Lotsverket bolagiseras

I anslutning till budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen om att Lotsverket ska omvandlas till aktiebolag. På kommunikationsministeriets förvaltningsområde är Lotsverket det sista affärsverket som ska bolagiseras. Alla affärsverk har efter det omvandlats till bolag.


Ytterligare information

trafikministerns specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
kommunikationsministerns specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn (09) 160 28324
överdirektör Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871 (trafikfrågor)
kommunikationsrådet Juhapekka Ristola, tfn 0400 788 530 (kommunikationsfrågor)
ekonomidirektör Jaana Kuusisto, tfn (09) 160 28706 eller 040 837 8839