KM: Ring III, banavsnittet Seinäjoki–Vasa och vägen till Sköldvik bör komma igång nästa år

Pressmeddelande 01.08.2008 14.43 fi sv

Finansministeriet har i sitt budgetförslag avlägsnat tre utvecklingsprojekt som är avsedda att inledas under nästa år och finansieras med tidigareläggningslån. Kommunikationsministeriet kräver att man i enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen inleder byggandet av motorvägen Helsingfors-Vaalimaa på Ring III, elektrifieringen av banavsnittet Seinäjoki-Vasa och byggandet av en ny vägförbindelse till Sköldvik. Finansieringen sköts med räntefritt tidigareläggningslån.

Vanda stad har uppgett sig vara villig att finansiera det första skedet på Ring III av E18 (50 miljoner euro). Sålunda kan projektet inledas redan i slutet av 2009. Staten betalar tillbaka pengarna för finansieringen av projektet till Vanda stad då projektet är genomfört.

För byggandet av en ny vägförbindelse till Sköldvik föreslår kommunikationsministeriet en avtalsfullmakt på högst 25 miljoner euro. Projektet genomförs enligt samma princip som det första skedet av Ring III, men avtalspartner är Neste Oil Abp.

Dessutom föreslås Banförvaltningscentralen få en fullmakt att knyta ett avtal på högst 20 miljoner euro för elektrifieringen av banavsnittet Seinäjoki-Vasa. Vid elektrifieringen av banan finansierar Vasa och Korsholm byggnadskostnaderna, som staten betalar tillbaka räntefritt då projektet är genomfört.

Enligt regeringens riktlinjer i den trafikpolitiska redogörelsen senaste vinter kan tidigareläggningslån användas som ett alternativt finansieringssätt för trafikledsprojekt vid sidan av den traditionella budgetfinansieringen.

KM föreslår att regeringen i budgetpropositionen för 2009 föreslår grundläggande förbättringar av de resterande avsnitten på riksväg 5 mellan Lusi och S:t Michel.

Sjöfartsverket befullmäktigas att knyta avtal om utbyggnad av farleden till Jakobstad för en summa av högst 8 miljoner euro. Projektet anknyter till det beslut regeringen gjorde under våren om att trygga industrins virkestillgång.

Den föreslagna totalbudgeten för kommunikationsministeriets förvaltningsområde är 2 108,8 miljoner euro (1 783 miljoner euro utan mervärdesskatt).


Pengar till Ringbanan och västmetron

I den trafikpolitiska redogörelsen betonades investeringar i bantrafiken som miljö- och klimatpolitiska åtgärder. I enlighet med de här riktlinjerna föreslås att man reserverar en fullmakt på 404 miljoner euro för byggandet av Ringbanan.

För den fortsatta planeringen av västmetron föreslår kommunikationsministeriet 6,8 miljoner euro för nästa år. Statens andel av planeringskostnaderna utan mervärdesskatt är högst 15 miljoner euro.

Basunderhållet av trafiklederna beaktar säkrandet av virkestransporter

För basväghållningen föreslår kommunikationsministeriet ett anslag på 510,6 miljoner euro. Med den föreslagna summan strävar man att hålla huvudvägarnas och andra livligt trafikerade vägars skick på den nuvarande nivån. För underhållet av vägar som är viktiga för industrins virkestransporter anvisas 15 miljoner euro.

För basbanhållningen föreslår kommunikationsministeriet ett anslag på 303,1 miljoner euro. Målsättningen är att hela bannätet hålls i trafikerbart skick. Virkestransporterna tryggas med bl.a. en grundläggande förbättring av banavsnittet Porokylä-Vuokatti.

För underhåll av enskilda vägar föreslår ministeriet ett anslag på 23 miljoner euro. Av summan anvisas 10 miljoner euro för enskilda vägar som är av betydelse för virkestransporterna.


Nytt stöd till kollektivtrafiken i stora stadsregioner

För köp och utveckling av kollektivtrafiktjänster föreslår kommunikationsministeriet 99,4 miljoner euro.

För köp av fjärrtågstrafik föreslår KM ett anslag på 31,4 miljoner euro. För den lokaltågstrafik i Helsingforsregionen som når utanför SAD-området är köpesumman 10,9 miljoner euro. Med den tryggas en högre nivå på tjänsterna än vad biljettintäkterna skulle göra möjlig. Avsikten är att man förbättrar utbudet från Helsingfors till Riihimäki, Karis och Lahtis enligt hur trafiken utvecklas gynnsamt och bankapaciteten tillåter.

Enligt förslaget ska man göra inköp av regional trafik som sköts med bussar och taxibilar samt stöda den lokala trafiken med 26,3 miljoner euro. Genom inköpen stöder man förbindelserna i glesbygden.

För flygtrafiken till Varkaus och Nyslott föreslår KM en miljon euro. För köp av nattågstrafik till Kemijärvi anvisas i budgetförslaget ett anslag på 1,2 miljoner euro.

I samband med beslutet om den nya bilbeskattningen beslutade regeringen tidigarelägga det s.k. stödet till kollektivtrafiken i stora stadsregioner så att det införs redan 2009. I KM:s förslag ingår 5 miljoner euro, med vilket man stöder åtgärder för att förbättra nivån på tjänsterna inom kollektivtrafiken i de stora stadsregionerna.

För trafiken med förbindelsefartyg i skärgården föreslår ministeriet ett anslag på drygt 7,8 miljoner euro.


Konkurrenskraften inom sjöfarten förstärks

Förstärkningen av konkurrenskraften inom sjöfarten ska fortsättas. Kommunikationsministeriet föreslår att farledsavgifterna sänks med 14 procent. Då avgiften fastställts har man beaktat det sammanlagda överskottet som kommit in från farledsavgifterna under tidigare år. I början av detta år sänktes farledsavgifterna med 10 procent. Med farledsavgiften finansieras vissa av Sjöfartsverkets myndighetsfunktioner.

För att förbättra den finska sjöfarten föreslår KM att det stöd som används i sjötrafiken utvidgas. Det utvidgade stödet riktas till fartyg som verkar i internationell konkurrens. Avsikten med det utvidgade stödet är att trygga Finlands försörjningsberedskap och sjöfartskunnande. Utvidgningen av stödet innebär på årsnivå ett tilläggsstöd på 2,2 miljoner euro till den finska sjöfartsnäringen. KM föreslår att sjötrafiken får ett stöd på 95,9 miljoner euro.


Utvecklingen av KM:s förvaltningsområde fortsätter

Havsforskningsinstitutets funktioner omorganiseras. KM föreslår att den fysikaliska havsforskningen flyttas till Meteorologiska institutet. Forskningen kring Östersjöns ekologi och den operativa verksamheten föreslås bli flyttad till Finlands miljöcentral, där man grundar ett havscenter.

Utvecklingen av trafikförvaltningen fortsätts. Kommunikationsministeriet har tillsatt utredningsmän och arbetsgrupper för att bereda grundandet av trafikleds- och säkerhetsmyndigheter. Avsikten är att man sammanför trafikledsmyndigheterna (Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och Sjöfartsverkets farledsfunktioner) samt säkerhetsmyndigheterna (Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen och Sjöfartsverkets säkerhetsfunktioner) så att en trafikledsmyndighet och en säkerhetsmyndighet kan inleda sin verksamhet i början av 2010.

Sjöfartsverkets interna produktion bolagiseras från början av 2010. Sjöfartsverkets interna produktion har i uppgift att sköta underhåll och byggande av farleder och kanaler, planerings- och experttjänster, sjömätning samt produktion av sjökort. Bolagiseringen berör cirka 300 personer.


Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 044 058 1030
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260