KM skissade upp utmaningarna inom trafik och kommunikation för nästa regeringsperiod

Pressmeddelande 17.08.2006 15.14 sv

Kommunikationsministeriet har förberett två framtidsöversikter som partierna kan använda vid regeringsförhandlingarna våren 2007. Den ena översikten skissar upp samhället med en allestädes närvarande interaktiv databehandling (ubiquitous computing) och den andra trafikpolitiken.

Översikterna har sammanställts som tjänstemannaarbete vid ministeriet efter diskussioner med intressentgrupper och branschfolk.

I framtidsöversikterna gör man en uppskattning av situationen inom trafiksystemet och kommunikationsmarknaden år 2015. I översikterna presenteras alternativa åtgärder för att svara på branschens utmaningar.

Som centrala tyngdpunkter inom kommunikationen under nästa regeringsperiod ser ministeriet bland annat bredbands- och frekvenspolitiken, den allmännyttiga televisionsverksamheten samt den nya televisionstekniken. Ministeriet uppskattar att också upphovsrättsfrågorna kommer att betonas.

I vardagens informationssamhälle hör kommunikationstjänsterna till människornas och företagens verksamhet oberoende av tid och plats. Distributionskanalerna för media blir fler och internets betydelse som informationskanal ökar.

I framtidsöversikten av kommunikationen behandlas bland annat Rundradions roll i denna nya verksamhetsmiljö. Det finns tre alternativ till att trygga förutsättningarna för den offentliga tjänsten. Man kunde behålla det nuvarande systemet med televisionsavgift i effektiverad form, man kunde finansiera verksamheten direkt ur statsbudgeten eller så kunde man godkänna möjligheten till finansiering genom reklam.

För att man skall säkra ett effektivt bruk av radiofrekvenserna ser man som alternativ till det nuvarande systemet att frekvenserna helt eller delvis kommersialiseras.

Centrala trafikpolitiska frågor är en tillräcklig finansiering av trafikledernas basunderhåll, logistik och en effektivering av näringsverksamheten i branschen samt utveckling av kollektivtrafiken. Trafiksäkerheten och miljöfrågorna i trafiken kräver en växande uppmärksamhet.

I framtidsöversikten av trafiken lyfter man fram bland annat vägavgifter. Avgifterna skulle uppbäras främst i trängselområden och minst i de trakter där bilen i praktiken är det enda färdmedlet. Som ett alternativ till detta kunde man göra ett försök med vägavgift för den tunga trafiken. Avgiften skulle genomföras endera som kilometerskatt på hela vägnätet eller som en regional avgift för väganvändning.Ytterligare information

kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742
överdirektör Harri Cavén, tfn (09) 160 28500, 0400 607 848 (trafiksystem)
överdirektör Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072 (kommunikationsmarknaden)