Tillbaka

Kollektivtrafiken i landskapscentra: vardagsresorna trygga, rädslan för hot och våld större under veckosluten

Kollektivtrafiken i landskapscentra: vardagsresorna trygga, rädslan för hot och våld större under veckosluten

Pressmeddelande 04.01.2007 16.35 sv

Passagerare och anställda inom kollektivtrafiken i stora och mellanstora städer i Finland upplever rädsla för hot och våld under veckoslutskvällar. Känslan av otrygghet är dock något mindre frekvent än i huvudstarsregionen. Vardagar upplevs kollektivtrafiken vara ytterst säker och trygg.

Uppgifterna framgår av en undersökning som kommunikationsministeriet låtit göra. I undersökningen utreddes passagerarnas och de anställdas känsla av trygghet i kollektivtrafiken i Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Lahtis, Björneborg, Jyväskylä och Kuopio.

Känslan av social trygghet bedömdes vara sämst i Åbo och Tammerfors. I dessa två städer hade en nästan lika stor andel av bussresenärerna personlig erfarenhet av störande uppträdande, hot och våld som i huvudstadsregionen. I synnerhet i Åbo är situationen oroväckande, eftersom 48 procent av passagerarna upplevde säkerhetsproblemet vara allvarligt. Medeltalet för alla städer som deltog i undersökningen var 27 procent.

Enligt undersökningen var resorna inom kollektivtrafiken tryggast i Björneborg, Kuopio och Uleåborg. Huvudregeln verkar alltså vara att ju mindre stad, desto färre problem. Det förekommer dock en del problem i samtliga städer.

Av de nuvarande busspassagerarna uppgav 9 procent att de minskat användningen av kollektiva trafikmedel till följd av en ökad otrygghetskänsla. Av dem som deltog i undersökningen uppskattade 15 procent att de skulle åka kollektivt oftare, om tryggheten ökade.

Av busschaufförerna hade ungefär hälften utsatts för störande eller hotande situationer i bussen eller på hållplatserna. Nästan alla chaufförer hade vittnat störningar eller våld riktat mot andra . I Åbo och i Tammerfors har en femtedel av busschaufförerna övervägt att byta arbetsplats på grund av den tilltagande otryggheten. Av chaufförerna i Åbo ansåg hela 75 procent att trygghetsproblemet är allvarligt. Skillnaderna mellan städerna är stora, då motsvarande siffra i Björneborg var endast 37 procent.

I undersökningen föreslås såväl allmänna riktlinjer som specifika åtgärder i syfte att främja en trygg och säker kollektivtrafik.

I fråga om konkurrensutsatta kollektivtrafiktjänster kan trygghetsaspekten tas in som ett valkriterium. Städerna skulle t.ex. kunna betala trafikföretagen bonus för väl skött säkerhet och trygghet.

Kampanjer för korrekt uppträdande inom kollektivtrafiken kunde bidra till att bearbeta attityderna särskilt bland ungdomar. Informationen skall göra det klart att en ordningsförseelse är ett brott.

Det krävs också skärpta åtgärder mot användningen av alkohol och i undersökningen tas nolltolerans upp som ett tänkbart alternativ. Det finns goda internationella erfarenheter av att hållplatserna och fordonen hålls rena och i gott skick, att belysningen förbättras och att alla spår av vandalism avlägsnas så fort som möjligt.

Det är viktigt att såväl de anställda som resenärerna får hjälp i problemsituationer. För chaufförerna kunde det vara bra att ha en nödknapp. Också kameraövervakning upplevs ge större trygghet. Passagerarna bör informeras om vem eller vilka de kan kontakta i problemsituationer.

Drygt 1 600 passagerare och 400 chaufförer svarade på frågorna i undersökningen. I finansieringen och samordningen av arbetet deltog förutom kommunikationsministeriet även de städer som deltog i undersökningen samt trafikföretagen i dem.

Kommunikationsministeriet publicerade i december 2005 en motsvarande utredning av känslan av trygghet i huvudstadsregionens kollektivtrafik. Undersökningen omfattade även spårtrafik.
Ytterligare information:
överinspektör Katariina Myllärniemi, tfn (09) 160 28759 eller 040 545 0901Tammerfors:
kollektivtrafikchef Mika Periviita, tfn 020 716 5601 eller 050 3267 007 (rutter, hållplatser, biljettförsäljning osv.)

trafikchef Ilkka Ala-Maakala, tfn 020 716 3282 eller 050 5909 309 (produktion av trafiktjänster)

Åbo:
planeringschef Pekka Kirjavainen, tfn (02) 262 4812

Uleåborg:
trafikingenjör Jaakko Ylinampa, tfn 044 703 2122

Jyväskylä:
verkställande direktör Jaakko Raunio (Jyväskylän Liikenne Oy), tfn (014) 284 513 eller 0400 499 042

Lahtis:
trafikingenjör Matti Hoikkanen, tfn (03) 814 2428

Björneborg:
trafikingenjör Markku Setälä, tfn (02) 621 1695 eller 044 701 1695

Kuopio:
planeringsingenjör Seija Pasanen, tfn (017) 185 424 eller 044 718 5424Social trygghet i Finlands stora och mellanstora städers kollektivtrafik. Kommunikationsministeriets publikationer 53/2006. Undersökningen finns på webben (på finska) under adressen www.mintc.fi/julkaisut.