Kollektivtrafiken och flygtrafiken till landskapen får stöd ur tilläggsbudgeten

Pressmeddelande 02.03.2022 12.35 fi sv

Tillläggsbudget (Bild: Statsrådet)

Den 2 mars 2022 kompletterade regeringen den första tilläggsbudgetpropositionen för 2022. Tilläggsbudgeten svarar på de direkta och nödvändiga behov som föranleds av coronavirusläget.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås det att anslagen för köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken ökas med 30 miljoner euro. Genom tilläggsfinansieringen stöds stadsregionernas och närings-, trafik- och miljöcentralernas möjligheter att ordna kollektivtrafiken under undantagsförhållanden och upprätthålla servicenivån. I början av 2022 har passagerarmängderna i kollektivtrafiken varit betydligt lägre än nivån före coronapandemin på grund av de begränsningar som gällt.

Utöver det beslut som nu fattats kommer man i samband med den andra tilläggsbudgeten i maj att se över stöden till den offentliga persontrafiken, så som coronaministerarbetsgruppen fastställt i januari.

År 2020 beviljade riksdagen kollektivtrafiken ett tilläggsanslag på sammanlagt 200 miljoner euro och år 2021 ett tilläggsanslag på 22,8 miljoner euro för köp av persontrafiktjänster.

- Vi har gett ett starkt stöd till kollektivtrafiken för att effekterna av coronan ska bli kortvariga. Jämlikhet i fråga om mobilitet måste garanteras såväl i städerna som på landsbygden. Med närings-, trafik- och miljöcentralernas upphandlade trafik har man tryggat de mest nödvändiga trafikförbindelserna, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Transport- och kommunikationsverket beviljar stöd i form av statsunderstöd till stora och medelstora stadsregioner samt kvoterar den statliga finansieringen av kollektivtrafiken till närings-, trafik- och miljöcentralerna. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar för stödet till den regionala och lokala trafiken.

För köp av flygtrafiktjänster mellan flygplatserna i landskapen och Helsingfors-Vanda flygplats föreslås ett offentligt stöd på 17 miljoner euro. Regeringen enades om stödet vid förhandlingarna om den första tilläggsbudgeten för 2022. Det är fråga om ett temporärt och kortvarigt stöd på grund av coronavirusläget. Det baserar sig på en tidigare temporär lösning från 2020 genom vilken man tillsammans med städerna strävar efter att återställa den marknadsmässiga flygtrafiken till fem flygplatser.

Med stödet ska man finansiera de flygtrafiktjänster som från och med maj 2021 upphandlats mellan flygplatserna i Kajana, Kemi, Karleby, Joensuu och Jyväskylä och Helsingfors-Vanda flygplats för att komma över pandemiläget. Stödet bedöms räcka till för att stödja flygtrafiken under en period på cirka nio månader efter att det nuvarande upphandlingsavtalet löpt ut. Det nuvarande upphandlingsavtalet löper ut den 14 augusti 2022.

- Eftersom coronaläget ännu inte har medgett någon återgång i passagerarantalen i de fem landskapscentrumen, behövs en minimigaranti för att förbindelserna inte ska brytas helt. Samtidigt utreder städerna trafik på marknadsvillkor med operatörerna. Denna skulle på ett hållbart sätt erbjuda bättre och smidigare tjänster utan avbrott, konstaterar minister Harakka.

Beslut om konkurrensutsättningen fattas redan nu, eftersom genomförandet inklusive alla skeden pågår i minst nio månader. I de understödda flygförbindelserna uppstår det ett uppehåll på uppskattningsvis 2–3 månader om man inte i augusti får till någon service på marknadsvillkor på förbindelsesträckorna. Passagerarmängdens utveckling på våren avgör hurdan efterfrågan man kan förutse till hösten.

Ytterligare information:

Emil Asp, direktör för marknadsenheten, tfn 0295 342 498, emil.asp@gov.fi

Mikko Nygård, direktör för ekonomi- och förvaltningsenheten, tfn 0295 342 547, mikko.nygard@gov.fi