null Kommissionen föreslår undantagsbestämmelser för trafik och transport

Kommissionen föreslår undantagsbestämmelser för trafik och transport

Pressmeddelande 14.05.2020 14.14 fi sv en

Bilar på Ring III (Foto: Juha Tuomi/Rodeo)

Europeiska kommissionen lade den 29 april 2020 fram fyra förslag till rättsakter på transportområdet i syfte att underlätta verksamheten inom transportsektorn under covid-19-epidemin. Målet med förslagen är att öka flexibiliteten och undanröja administrativa hinder inom väg-, järnvägs- och flygtrafiken, trafiken på inre vattenvägar och sjöfarten.

Statsrådet översände en skrivelse om den föreslagna lagstiftningen till riksdagen den 14 maj 2020. På grund av författningarnas brådskande natur lämnade statsrådet redan den 7 maj 2020 en utredning om förslagen till riksdagen.

Statsrådet konstaterar att Finland anser det vara nödvändigt att EU vidtar gemensamma åtgärder och att medlemsstaternas insatser samordnas för att åtgärda covid-19-pandemin.

Förordningen om hamntjänster

Europeiska kommissionen föreslår att förordningen om hamntjänster ändras genom en tillfällig förordning så att hamnledningen eller de behöriga myndigheterna ges möjlighet att avstå från, minska, skjuta upp eller avbryta hamninfrastrukturavgifterna. Ändringarna i hamninfrastrukturavgifterna ska genomföras på ett öppet, objektivt och icke-diskriminerande sätt. Ändringen av förordningen ingriper inte i det nationella sättet att ordna hamntjänster.

Bestämmelsen ska gälla temporärt under tiden 1.3–31.10.2020. Kommissionens förslag förutsätter inga ändringar i Finlands nationella lagstiftning.

Statsrådet påpekar att kommissionens förslag avviker från principerna i förordningen om hamntjänster, enligt vilka hamnarna i fråga om hamninfrastrukturavgifter ska vara ekonomiskt oberoende och ge samtliga hamnanvändare tillgång till tjänsten på lika villkor. Avvikelser från principerna kan leda till marknadsstörningar när det gäller prissättningen av avgifterna, snedvrida konkurrensen mellan hamnarna och försämra hamnarnas ekonomiska hållbarhet. På grund av åtgärdens kortvariga natur kan statsrådet dock understödja en modell där hamnarna frivilligt kan besluta om temporära ändringar i prissättningen utan att det allmänna i övrigt ingriper i den. Statsrådet kan godkänna kommissionens förslag till temporär ändring av förordningen.

Sjöfart och trafiken på inre vattenvägar

Kommissionen föreslår ett undantag från den skyldighet som föreskrivs i rådets direktiv 96/50/EG om yrkeskvalifikationer på gemenskapens inre vattenvägar, enligt vilken innehavare av båtförarcertifikat som har uppnått 65 års ålder ska genomgå en läkarundersökning inom de följande tre månaderna och därefter varje år. Kommissionen föreslår att skyldigheten att genomgå läkarundersökning skjuts upp med sex månader i de fall då tidsfristen för läkarundersökningen löper ut mellan den 1 mars 2020 och den 31 augusti 2020. Båtförarcertifikatet ska förbli i kraft trots detta undantag.

Statsrådet understöder i princip kommissionens mål att under de särskilda förhållanden som orsakas av covid-19-pandemin göra kraven på båtförarcertifikat för inlandssjöfart smidigare i fråga om skyldigheten för personer som fyllt 65 år att genomgå läkarundersökning.

Finland har i regel inte omfattats av EU-lagstiftningen om yrkeskompetens på inre vattenvägar och förslaget till direktiv 96/50/EG har inga direkta konsekvenser för Finlands lagstiftning eller tillämpningen av lagen. Finland tillämpar inte heller Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart.

Kommissionen föreslår att tidsfristerna förlängs också i den regleringshelhet som gäller sjöfartsskydd. Enligt förslaget ska tidsfristen för genomförande av vissa inspektioner och övningar i samband med skyddsåtgärder i hamnar förlängas om inspektionen eller övningen ska genomföras eller borde ha genomförts under perioden 1.3–31.8.2020. Dessutom föreskrivs det i förslaget om förfarandet vid förlängning av dessa tidsfrister.

Statsrådet understöder förslaget som gäller förlängningen av tidsfristerna för skyddsåtgärder inom sjöfarten, eftersom detta behövs för att trygga trafiksektorns funktion och kontinuiteten i transporterna.

Besiktning av fordon

Kommissionen föreslår undantag i tidsfristerna för regelbundna besiktningar och besiktningsintygets giltighet.

Statsrådet anser att det inte är ändamålsenligt att tidsfristerna för regelbundna besiktningar och besiktningsintygens giltighet i enlighet med kommissionens förslag automatiskt förlängs i alla medlemsstater. Det finns stora skillnader i epidemiläget i de olika medlemsstaterna och i alla stater har det inte föreskrivits till exempel om förbud mot utomhusvistelse eller om andra åtgärder som de facto hindrar genomförandet av regelbundna besiktningar. Dessutom är de regelbundna besiktningarna en viktig del av säkerställandet av fordonens trafikduglighet och upprätthållandet av den allmänna trafiksäkerheten. Uppskovet med besiktningarna har en negativ inverkan på besiktningsaktörernas näringsverksamhet och sysselsättningen inom branschen.

Möjligheten att använda fordon som är i dåligt skick bromsar upp förnyelsen av fordonsparken, vilket för sin del inverkar negativt på uppnåendet av klimatmålen. Av ovan nämnda skäl bör det vara möjligt att avvika från bestämmelserna om tidsfrister för besiktning endast i den mån det är nödvändigt i en enskild medlemsstat. Medlemsstaterna bör med beaktande av sina egna omständigheter ha prövningsrätt när det gäller tillämpningen av undantaget och möjligheten att låta bli att tillämpa förordningen (s.k. opt-out-möjlighet). Statsrådet anser att ordförandeskapets trilogimandat, som godkändes i coreper, är bra till denna del, eftersom det innehåller en opt-out-möjlighet.

Yrkeskompetens i vägtrafik och körkort

Kommissionen föreslår tillfälliga ändringar i yrkeskompetensen inom vägtrafiken. Tidsfristen för genomförande av den regelbundna fortbildning som krävs för yrkeskompetens inom vägtrafiken kan förlängas med sex månader om tidsfristen går ut under tiden 1.3–31.8.2020. Giltighetstiden för yrkeskompetensbevisen förlängs i dessa fall på motsvarande sätt.

Giltighetstiden för körkort som skulle upphöra att gälla under tiden 1.3–31.8.2020 förlängs med sex månader från det slutdatum som anges på körkortet.

Statsrådet understöder kommissionens förslag till förordning om yrkeskompetens i vägtrafiken och körkort. Statsrådet skulle ursprungligen ha föredragit nationellt spelrum i bestämmelserna om undantag, men kan godkänna kommissionens förslag med beaktande av att förslaget sannolikt kan behandlas och godkännas snabbt i EU. Statsrådet anser att det trilogimandat som fastställdes i Coreper är bra, eftersom det innefattar en möjlighet till nationell prövning i fråga om körkort.

Statsrådet stöder förslagen och anser det vara viktigt att författningarna sätts i kraft så snart som möjligt, eftersom man i det rådande covid-19-pandemiläget behöver administrativ flexibilitet för att trygga trafiksektorns funktion och kontinuiteten i transporterna.

Järnvägstransport

Kommissionen föreslår att tidsfristen för genomförandet av direktiven i den tekniska pelaren i EU:s fjärde järnvägspaket skjuts upp med tre månader (till den 16 september 2020). Medlemsstaterna har fortfarande föreslagit att tidsfristen för genomförandet skjuts upp till utgången av 2020. Finland har redan genomfört de direktiv som ingick i EU:s fjärde järnvägspaket så att de träder ikraft nationellt från och med den 16 juni 2019. Finland behöver således inte den föreslagna förlängningen på tre månader eller längre tid.

Dessutom föreslår kommissionen att giltighetstiden för det säkerhetsintyg som krävs av järnvägsföretag, det säkerhetstillstånd som krävs av infrastrukturförvaltare, det tillstånd som krävs av järnvägsföretag samt det förarbevis och kompletterande intyg som krävs av lokförare förlängs med sex månader, om tillstånden, bevisen och intygen måste förnyas eller deras giltighetstid upphör under tiden 1.3–31.8.2020. Det föreslås spelrum också i de bestämmelser om järnvägsföretagets ekonomiska förmåga som utgör en förutsättning för tillstånd.

Tillstånd för luftfart

För att minska den administrativa bördan föreslår kommissionen större flexibilitet när det gäller att förlänga vissa tillstånd, förbud och avtal som gäller lufttrafiken och marktjänster, om detta är nödvändigt på grund av coronakrisen. Syftet med detta är att garantera verksamhetens kontinuitet.

Förhållandet mellan kommissionens förslag och de temporära ändringar som föreslagits i den nationella lagstiftningen

När det gäller förslagen är det värt att notera att till regeringen har lämnat en proposition till riksdagen där det föreslås undantag bland annat i kraven på yrkeskompetens inom vägtrafiken och järnvägstrafiken samt från skyldigheten att lämna läkarintyg i anslutning till förnyande av körkort på grund av coronaläget. Undantagen i kommissionens förslag till förordning avviker delvis från dem som föreslås i regeringspropositionen.

För att undvika motstridigheter och tolkningsproblem har kommunikationsministeriet till utskottet ställt ett kompletterande bemötande där det föreslås att förslaget till lag om ändring av körkortslagen förkastas helt och att tre paragrafer i förslaget till ändring av lagen om transportservice stryks. Kommunikationsutskottet har godkänt betänkandet om regeringens proposition.

Vad händer härnäst?

Behandlingen av Europeiska kommissionens förslag har inletts i rådets arbetsgrupper den 5 maj 2020.

Avsikten är att förslagen så snart som möjligt ska godkännas av Europaparlamentet och rådet.

Förhandlingsmandaten för EU:s råd i förhandlingarna med Europaparlamentet bekräftades i Coreper den 8 maj 2020. Förhandlingsmandatet innehåller en möjlighet för medlemsstaterna att låta bli att tillämpa undantagen som gäller körkort, besiktning, färdskrivare och trafiktillstånd, om staten anser att situationen inte kräver att undantagen tillämpas nationellt.

Avsikten är att det röstas om förslagen i Europaparlamentets plenum den 14 maj 2020, varefter EU:s råd ska godkänna rättsakterna genom skriftligt förfarande.

Ytterligare information:

Maija Mansikkaniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2016

Yrkeskompetens och körkort: Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2532

Beskining: Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2126

Förordningen om hamntjänster: Juha Tervonen, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2070

Järnvägstrafik: Risto Saari, trafikråd, tfn 0295 34 2311

Flygtrafik: Päivi Jämsä, ledande sakkunnig, tfn 0295 34 2138

Sjöfartsskydd: Antti-Jussi Lankinen, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2759