Kommissionens förslag till ökning av konkurrensen i järnvägstrafiken

Pressmeddelande 14.03.2013 13.47 fi sv

Europeiska kommissionen föreslår i sitt fjärde järnvägspaket av 30 januari 2013 att tekniska och administrativa hinder i den gränsöverskridande järnvägstrafiken avlägsnas och att tillträde till marknaden underlättas.

Kommissionens syfte är att öka järnvägstrafikens andel i synnerhet i EU:s interna persontrafik och att förbättra dess verksamhetsförutsättningar.

Med förslaget strävar kommissionen efter att öppna persontrafiktjänsterna för konkurrens. Kommissionen är övertygad om att konkurrens effektiviserar järnvägsmarknaden och gör järnvägstrafiken mera lockande som transportalternativ för medborgarna. Dessutom föreslår kommissionen att järnvägsnätets innehavare ska vara funktionellt och ekonomiskt oberoende från trafikidkarna.

Med järnvägspaketet vill kommissionen även förenhetliga de nationella förordningarna som berör järnvägarnas säkerhet och driftskompatibilitet i Europas länder och avlägsna onödig nationell reglering.

I fortsättningen skulle Europeiska järnvägsbyrån bevilja järnvägsföretagen i EU-området enhetliga säkerhetsintyg och tillstånd att släppa ut på marknaden materiel som företagen använder. Syftet är att effektivisera tillståndsförfarandet och att avlägsna däri eventuellt förekommande diskriminering.

De nationella särdragen och staternas rörelsefrihet ska beaktas

Regeringen anser att det allmänna syftet med kommissionens förslag är bra, men betonar att man i rättsakterna i högre grad ska ta i beaktande medlemsstaternas nationella särdrag. För Finlands del är dessa bland annat en från Centraleuropa avvikande spårvidd, vinterförhållanden och trafiken mellan Finland och Ryssland.

Regeringen anser det viktigt att de metoder som kommissionen föreslår för att öppna persontrafikmarknaden ännu granskas med beaktande av deras effekt på Finlands järnvägssystem som helhet. När konkurrensen eventuellt öppnas ska i synnerhet tjänsternas effektivitet, säkerhet och tillgänglighet samt personalens jämställdhet tryggas. Medlemsstaterna ska säkras en tillräcklig rörelsefrihet för att de ska kunna ta i beaktande de nationella särdragen på ett ändamålsenligt sätt.

I frågor som gäller beviljande av tillstånd anser regeringen att de nya förfaringssätten är motiverade främst för materiel som används i trafiken mellan flera länder. Dessutom anser regeringen det viktigt att man i reformerna tar i beaktande passagerarnas åsikter och behov. Europeiska järnvägsbyrån ska kunna säkra en jämlik behandling av de sökande i handläggningen av tillståndsärendena. Detta gäller språket i ansökningarna och handläggningen, rådgivningen om tillstånd, ärendenas handläggningstider, prissättningen av tillstånden samt ändringssökande. Ändringarna får inte heller leda till dubbelt arbete vid Europeiska järnvägsbyrån och de nationella myndigheterna.

Kommunikationsministeriet har utrett konsekvenserna av avreglerad persontrafik på järnväg. Utredningsmannens, docent Juha Honkatukias utredning färdigställdes i december 2012.

Regeringen gav en utredning till riksdagen om EU-kommissionens förslag till nya rättsakter om järnvägarna den 14 mars 2013.

Ytterligare uppgifter:

Katja Viertävä, regeringsråd, tfn 0295 16001 och
Risto Saari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 3211 (frågor som gäller avreglering av marknaden)
Hannu Pennanen, regeringsråd, tfn 0295 34 2470 (frågor som gäller tekniska och förvaltningsfrågor)