Kommunikationsministeriet 120 år - Kanalfullmäktigekontoret för Saima kanal har ett brett arbetsfält

Nyhet 11.06.2012 07.56 fi sv

Saima kanal är en kuriositet av världsklass: ett litet land arrenderar en bit av en stormakt. Kanalfullmäktigens kontor i Villmanstrand sköter verkställigheten av arrendeavtalet och frågor som gäller passersedlar för arbete på arrendeområdet, övervakar ordningen samt ger råd åt dem som använder kanalen. Enligt kontorschef Seppo Kykkäsen är kontinuerlig dialog med den ryska sidan en garanti för att samarbetet ska fungera.

- Vi koncentrerar oss framför allt på att sköta relationerna österut. Det är viktigt för att det inte ska uppstå några problem mellan avtalsparterna, dvs. Finland och Ryssland, och för att det inte ska bli några stopp i kanaltrafiken, berättar Kykkänen.
I det dagliga arbetet har kontoret i Villmanstrand täta kontakter med den ryska sidan, bland annat i fråga om den praktiska tillämpningen av det nya arrendeavtalet. Frågorna är ofta väldigt konkreta, till exempel i vilken form ansökningarna om passersedel ska skickas till Ryssland eller räcker kanalfullmäktigens kontors stämpel för att intyga att passet är giltigt. Kontoret står dessutom i kontakt med den finska och den ryska tullen samt med farledsmyndigheterna, särskilt Trafikverket och dess entreprenörer.
- Vi samarbetar på mycket bred front med olika aktörer. Vi måste hela tiden vara ett steg före, så att vi kan diskutera nya frågor med ryssarna i tid. Om saker och ting inte löper på överenskommet sätt hindrar det till exempel kanalunderhållet, om vi inte kommer åt att arbeta på arrendeområdet, beskriver Kykkänen kontorets vardag.

Kontinuerligt underhåll

Just frågor som passersedlar i anslutning till kanalunderhållet och de tillstånd som behövs för att leverera varor sysselsätter kontoret mest vid sidan av fritidsbåtarna. Kontoret är en administrativ institution som övervakar kanalaktörerna på kanalområdet. Förutom vattenleden omfattar arrendeområdet en 22,9 kilometer lång serviceväg, som förutom av servicetrafiken till kanalen används för internationell trafik. Vägen är den enda landsvägsförbindelsen från Nuijamaa gränsstation till Viborg.
Seglationssäsongen på Saima kanal varar ungefär tio månader, från början av april till slutet av januari. På kontoret räcker arbetet till året runt.
- Kanalen är en fjärrstyrd produktionsanläggning, och varje sluss kräver fortlöpande underhåll, säger Kykkänen.
Av de åtta slussarna i kanalen finns fem på det område som Finland arrenderar av Ryssland. Under det årliga vinteruppehållet i trafiken töms en av slussarna och servas grundligt. Servicearbetena innebär en omfattande passersedelsruljans för kontoret.
- Den enda klart urskiljbara toppen i kontorets arbetsbörda är början av fritidsbåtsäsongen, då båtförarna frågor oss om råd. Den senaste tiden har det kommit fler förfrågningar från utländska båtförare än under tidigare år, och antalet ryska båtförare ökar hela tiden, berättar Kykkänen.

Kontorets arbete fortsätter som tidigare

Saima kanal utgjorde i tiden en separat helhet inom Väg- och vattenbyggnadsverket VVV, sedan inrättades ett eget sjöfartsdistrikt för Insjöfinland och kanalchefen fick ansvaret för alla slusskanaler i Finland. Seppo Kykkänen har gått från posten som kanalchef vid Trafikverket via förvaltningsnämnden för Saima kanal till sin nuvarande uppgift som kontorschef. Kykkänen revir omfattar inte längre de andra kanalerna, men utöver Saima kanal sköter han uppgiften som sakkunnig i fråga om insjötrafikens utveckling, så befattningsbeskrivningen är bred.
- Med det nya arrendeavtalet följer en kommission för Saima kanal, och genom den ökar samarbetet med intressentgrupperna. Kontorets grundläggande uppgifter förblir i stort sett oförändrade även i fortsättningen, säger Kykkänen.

Faktaruta: Avtal för 50 år
- Det nya arrendeavtalet för Saima kanal trädde i kraft den 17 februari 2012. Arrendetiden för kanalområdet är 50 år. Nästan hälften av den 43 kilometer långa kanalen ligger på det område som Finland arrenderar av Ryssland.
- Kanalfullmäktige är Kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen. Vid kanalfullmäktigens byrå, som hör till ministeriet sedan februari 2012, arbetar fem personer: kontorschefen, två trafikinspektörer och två kontorsanställda.
- Kanalen trafikeras årligen av 3000-3500 fartyg. Största delen av trafiken är godstransporter, och skogsindustrin är den största användaren av kanalen.

Texten är skriven av Hasse Härkönen.