Kommunikationsministeriet bereder lagändringar för att garantera hälsosäkerheten i trafiken

Pressmeddelande 27.08.2020 15.54 fi sv en

En spårvagn och ett fartyg i Helsingfors (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet bereder ett lagpaket för att garantera hälsosäkerheten i persontrafiken inom sjö- och luftfarten och på båtterminalerna och flygplatserna. Utöver detta bereds det också ett förslag till en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar vad gäller trafiksektorn.

- Vi försöker hela tiden rätta till bristerna i lagstiftningen. Vi har börjat beredningen av de lagändringar som behövs för att öka trafikmyndigheternas befogenheter när det gäller att garantera hälsosäkerheten, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Ministeriets beredningsarbete för att öka hälsosäkerheten är en del av de lagstiftningsåtgärder som regeringen inledde i juni 2020 och genom vilka man gör de lagändringar i myndigheternas befogenheter som behövs för att hantera den andra vågen av covid-19-epidemin och andra allvarliga störningssituationer. 

I det omfattande beredningsarbetet föreslås ändringar i följande lagar: lagen om fartygstrafikservice, fartygsregisterlagen, lagen om sjöfartsskydd, luftfartslagen, lotsningslagen, sjötrafiklagen och lagen om transportservice.

De flesta ändringsförslagen gäller att öka Transport- och kommunikationsverket Traficoms befogenheter att fatta beslut eller meddela föreskrifter, om situationen kräver det.

Vid lagberedningen hörs intressentgrupper. Av varje förslag görs en konsekvensbedömning.

Flygförbindelserna kan vid behov begränsas

Tidigare i augusti oroade sig regeringen över att flera personer på de flyg som kom från Skopje i Nordmakedonien till Åbo konstaterades ha Covid-19. I diskussionen lyfte man fram ett eventuellt behov av att avbryta flygningarna från Skopje till Åbo och på så sätt förhindra smittspridningen. 

Den behöriga myndigheten, dvs. Transport- och kommunikationsverket Traficom, har med grund i utlåtandet av Institutet för hälsa och välfärd beslutat att avbryta flygförbindelsen mellan Skopje och Åbo för två veckor under perioden 28.8. - 10.9.2020. Beslutet gäller inga andra flygförbindelser. Transport- och kommunikationsverket Traficom informerade om detta den 27 augusti. 

Kommunikationsminister Timo Harakka är nöjd med Traficoms beslut.

- Nu har vi ett nytt redskap för att hantera plötslig fara. Det är bra att vi nu har en möjlighet att tillfälligt avbryta de farligaste flygrutterna. Vi vill minska smittspridningen i Finland, men samtidigt också minska resenärernas risk att smittas under flygresor, konstaterar minister Harakka.

- Genom att klippa av flygförbindelser kan man minska resorna till de farliga länderna. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att öka hälsosäkerheten på gränsövergångsställena, och nu utreder den hur man vid gränserna skulle kunna kontrollera från vilket land de resenärer som mellanlandar i Finland har kommit, säger minister Harakka.

Under den pågående lagberedningen utreder ministeriet om Transport- och kommunikationsverket skulle kunna få permanent befogenhet att i särskilda begränsade fall begränsa eller förbjuda till exempel vissa flygrutter.

Ändringen överensstämmer med de begränsningsåtgärder som EU:s lufttrafikförordning möjliggör. I lufttrafikförordningen anges de omständigheter under vilka flygbolagets rätt att flyga (trafikrätt) kortvarigt kan begränsas till exempel på en viss rutt. Ändringarna görs i lagen om transportservice.

Ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet

Enligt den gällande lagstiftningen är det hälsomyndigheterna som är behöriga att garantera hälsosäkerheten i kollektivtrafiken i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Trafikmyndigheterna har behörighet att säkerställa den allmänna trafiksäkerheten.

Covid-19-pandemin har visat att trafikmyndigheternas befogenheter enligt gällande lagstiftning inte är tillräckliga för att garantera passagerarnas hälsosäkerhet.

Kommunikationsministeriet bereder ett förslag till en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar vad gäller trafiksektorn. Ändringarna ska gälla för viss tid och medför nya skyldigheter för leverantörer av transporttjänster och trafiktjänster samt en utvidgad behörighet för Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Lagen om smittsamma sjukdomar hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Lagändringarna för trafiksektorn görs i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. 

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet bereder regeringspropositionen om ändringarna i lagstiftningen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, och regeringspropositionen om ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Förslagen sänds på remiss och beredningen fortsätter efter remissbehandlingen. Lagförslagen lämnas sedan över till riksdagen för behandling.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2021.


Ytterligare information:

Juhapekka Ristola, avdelningschef, tfn 0295 342 348, Twitter @JpRistola

Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 342 367, Twitter @SRuokola