null Kommunikationsministeriet utreder på kommunikationsutskottets begäran beredningen av och informationsgången om skrotningspremien

Kommunikationsministeriet utreder på kommunikationsutskottets begäran beredningen av och informationsgången om skrotningspremien

Pressmeddelande 22.02.2021 15.58 fi sv

Kommunikationsministeriet har inlett en utredning av beredningen av och informationsgången om skrotningspremien för personbilar. I riksdagens plenum den 12 februari 2021 bekräftade ordföranden för kommunikationsutskottet att utskottet tänker begära en utredning gällande skrotningspremien av kommunikationsministeriet.

Förhandsberedningen av utredningen inleddes på ministeriet vecka 7. Utskottet lär lämna sin begäran om utredning till ministeriet inom en snar framtid.

Lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 trädde i kraft den 1 december 2020. Regeringen föreslog en snar korrigering av lagen om skrotningspremie för personbilar den 14 januari 2021. I regeringens proposition preciseras förutsättningarna för beviljande av skrotningspremie genom att det till 2 § fogas ett moment enligt vilket endast en skrotningspremie kan beviljas per anskaffning av en ny personbil, en elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik. Det är fråga om en teknisk ändring. Riksdagen godkände propositionen den 12 februari. Avsikten är att lagändringen ska stadfästas så snart som möjligt.

Mer information:

Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816187