Kommunikationsministeriets budgetförslag 2,9 miljarder euro

Pressmeddelande 08.08.2012 14.36 fi sv

Kommunikationsministeriet (KM) föreslår anslag på 2 910,5 miljoner euro för ministeriets förvaltningsområde för år 2013. Att budgetens totalbelopp är större än förr beror främst på Rundradions finansieringsreform.

För den trafikpolitiska sektorn föreslår ministeriet en budget på sammanlagt 1 922,1 miljoner euro, varav 1 651,7 miljoner euro är avsedda för trafiknätet. För den kommunikationspolitiska sektorn föreslås 524 miljoner euro.

Finansministeriets förslag till budget för Kommunikationsministeriet för 2013 står i stort sett i linje med ministeriets eget förslag.

Regeringen har fastställt budgetramarna fram till år 2016. Kommunikationsministeriets budgetförslag för år 2013 följer i huvudsak ramarna.

Trafikpolitiska redogörelsen börjar bli verklighet

Regeringen gav i april 2012 en trafikpolitisk redogörelse med ett 10-årigt utvecklingsprogram och under nästa budgetperiod startas de första projekten i programmet. De totala kostnaderna för de projekt som inleds under denna regeringsperiod beräknas uppgå till cirka 1 000 miljoner euro. Inom finansieringen av trafiken flyttas tyngdpunkten från stora utvecklingsprojekt till att underhålla och förbättra det nuvarande trafikkedsnätet.

Nya projekt som ingår i redogörelsen och som enligt förslaget kan påbörjas 2013 är den andra etappen av en förbättring av Ring III samt projektet för att förnya styrsystemet för väg-, sjö- och spårtrafiken.

På Ring III innebär den andra etappen av ombyggnaden att plankorsningen mellan Flygstationsvägen och Dickursbyvägen ersätts med en planskild anslutning och att bussramperna förbättras, att ett tredje körfält byggs i vardera riktningen mellan de planskilda anslutningarna vid Lahtisvägen och Håkansböle, att nya ramper byggs vid anslutningen till Borgåleden och att ett trafikledningssystem byggs mellan Ring III och Borgå.

Totalkostnadsförslaget för projektet är 150 miljoner euro, varav statens finansieringsandel är 110 miljoner euro och Vanda stads 40 miljoner euro. Dessutom finansieras statens andel tillfälligt av Vanda med en insats på 50 miljoner euro. Anslaget för att starta projektet år 2013 är 10 miljoner euro.

De totala kostnaderna för att förnya styrsystemet för väg-, sjö- och järnvägstrafiken uppskattas till 90 miljoner euro. Projektet genomförs åren 2013-2018. År 2013 är anslaget för att starta projektet 5 miljoner euro.

Projektet för att förnya styrsystemen omfattar flera delområden. I järnvägstrafiken förnyas systemet för fjärrstyrning i Västra Finland. I vägtrafiken förenhetligas styrprogrammen och dessutom utvecklas möjligheterna att förutse och hantera störningssituationer, att skapa lägesbilder av trafiken och att förmedla information till trafikanterna. Inom sjöfarten förbättras riskhanteringen och säkerheten i fråga om fartygstrafiken samt informationsutbytet mellan myndigheter, hamnar och fartyg.

I enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen reserveras budgetanslag för planering så att projekten är färdigare än hittills då de körs igång. För planeringen av utvecklingsprojekt som gäller stora trafikleder anvisas ett nytt separat anslag på 15 miljoner euro. Detta skapar bättre förutsättningar för planeringsarbetet i det skede då det faktiska beslutet om att genomföra projekten fattas. I budgeten för år 2013 ingår också ett särskilt anslag på 12 miljoner euro för planering av Centrumslingan.

Påbörjade projekt anvisas 552 miljoner euro

För påbörjade trafikledsprojekt föreslår Kommunikationsministeriet ett anslag på 552 miljoner euro. År 2013 pågår sammanlagt 15 trafikledsprojekt, av vilka 11 är vägprojekt och fyra banprojekt.

Av vägprojekten öppnas för trafik år 2013 stamväg 51 mellan Kyrkslätt och Stensvik, omfartsvägen vid Smedsby på riksväg 8 och förbindelsen till Åbo hamn (Suikkilavägen). Av banprojekten färdigställs elektrifieringen av banavsnittet mellan Rovaniemi och Kemijärvi.

En del trafikledsprojekt har genomförts så att städerna, kommunerna och andra utomstående finansiärer tillfälligt har finansierat delvis också statens andel av projekten. År 2013 återbetalar staten utomstående finansiärer sammanlagt 157 miljoner euro för sådana redan avslutade projekt. Exempel på dessa är vägavsnittet mellan Åboleden och Vallberget på Ring I, första etappen av en förbättring av Ring III, vägförbindelsen till Sköldvik och elektrifieringen av banavsnittet Seinäjoki-Vasa.

Byggandet av västmetron mellan Gräsviken i Helsingfors och Mattby i Esbo fortsätter. Staten deltar i byggkostnaderna med en finansieringsandel på 30 procent. År 2013 är behovet av budgetfinansiering 24 miljoner euro.

Kommunikationsministeriet föreslår att 1 miljon euro reserveras för att bygga och underhålla flygplatser. Medlen används till investeringar i och underhåll av konstruktioner och anordningar på flygplatserna i Seinäjoki (Rengonharju) och S:t Michel.

För underhåll och förbättring av enskilda vägar reserveras i Kommunikationsministeriets förslag ett anslag på 8 miljoner euro (13 miljoner euro år 2012).

Bastrafikledshållningen anvisas 935 miljoner euro

I KM:s förslag är anslaget för bastrafikledshållningen 935 miljoner euro. Dessutom förfogar trafikledshållningen över vissa inkomster och därför uppgår det totala anslaget för bastrafikledshållningen till 1 009 miljoner euro. Av detta belopp anvisas 557 miljoner för väghållning, 359 miljoner för banhållning och 93 miljoner euro för farledshållning.

Med bastrafikledshållning avses daglig skötsel och underhåll av trafikleder, ersättande av slitna konstruktioner, trafikstyrning och små investeringar. Det viktigaste är att säkerställa att vägar, banor och vattenvägar ständigt är i trafikerbart skick.

I enlighet med regeringsprogrammet har man utrett möjligheterna att ersätta isbrytaren Voima med en ny isbrytare. Kostnaderna för anskaffningen av en ny isbrytare är ca 120 miljoner euro.

Förvaltningsförsöket i Kajanaland upphör i slutet av 2012 och samtidigt överförs ansvaret för finansieringen av basväghållningen i regionen till budgeten för KM:s förvaltningsområde. Till följd av detta växer budgetkostnaderna för basväghållning med 14,7 miljoner euro och beloppet förs över till KM:s budget från arbets- och näringsministeriets huvudtitel.

Miljöstödet till fartyg höjer stödanslaget till trafiken

För stöd till trafiken och köp av trafiktjänster föreslås ett anslag på 227,8 miljoner euro, vilket är ca 23 miljoner euro mer än år 2012. Ökningen beror närmast på miljöstödet för fartygsinvesteringar.

Finansministeriets förslag till budget för stöd till trafiken och köp av trafiktjänster är 225,8 miljoner euro.

Enligt KM:s förslag ska 81 miljoner euro användas till att sänka bemanningskostnaderna på handelsfartyg och 4,2 miljoner euro till prisstöd för lotsning på Saimen.

För investeringar som förbättrar fartygens miljöskydd anvisas 28 miljoner euro, vilket i enlighet med tidigare beslut är avsett att betalas som stöd till nybyggda fartyg. Vid budgetförhandlingarna avser Kommunikationsministeriet föreslå att stödet ska utvidgas till att gälla även sådana anordningar som förbättrar miljöskyddet som installeras i fartygen i efterhand. Detta leder till ett behov av tilläggsfinansiering för vilken inga medel har reserverats i rambudgeten.

Fjärrtrafik med tåg köps enligt ett avtal mellan Kommunikationsministeriet och VR Ab till ett värde av 34,2 miljoner euro. Närtrafiktjänster med tåg köps för 9,5 miljoner euro.

För köp av regional och lokal buss- och taxitrafik och för stöd för att sänka region- och arbetsresebiljetternas priser anvisas 31,8 miljoner euro.

År 2013 reserveras ett särskilt anslag på 10 miljoner euro för att stödja kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner. Tidigare har stödet ingått i det stöd som anvisats för köp av region- och lokaltrafik och för prisskyldigheter.
Kollektivtrafiken i stora städer stöds med 10,3 miljoner euro. För köp av förbindelsefartygstrafik i skärgården har reserverats 12,8 miljoner euro. Finansministeriets förslag för köp av trafiktjänster i skärgården är 11,7 miljoner euro.

Finansieringen av Rundradion avspeglas i KM:s budget

I början av nästa år slopas televisionsavgiften och i stället införs en rundradioskatt för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. Rundradioskatten intäktsförs som skatteintäkt i statsbudgeten. På motsvarande sätt införs i Kommunikationsministeriets budget ett anslag som betalas till statens televisions- och radiofond.

År 2013 är anslaget 500 miljoner euro. Anslagsbeloppet revideras årligen för att motsvara ändringen i kostnadsnivån.

Statsrådet uppställde år 2008 som mål att det senast i slutet av år 2015 i hela Finland ska finnas tillgång till ett optiskt fibernät eller ett kabelnät som möjliggör en förbindelse på 100 megabit, eller något annat nät med jämförbara egenskaper, och att nätet finns på högst två kilometers avstånd från bostäder eller organisationers driftställen. Projektet fortsätter. Till bredbandsprojektet i glesbygdsområden föreslås ett stöd på 9,5 miljoner euro.

I januari 2013 ordnas en frekvensauktion som uppskattas inbringa minst 100 miljoner euro. Medlen intäktsförs i jämna poster under fem års tid efter det att koncessionerna har beviljats. Intäkterna för år 2013 väntas uppgå till minst 20 miljoner euro.

En nyhet inom den kommunikationspolitiska sektorn är ett projekt för att utveckla verksamhetsmiljön för digitala tjänster. I KM:s budgetförslag anvisas 4,1 miljoner euro för att etablera ett utvecklings- och testunderlag för molntjänster och för att utveckla de digitala tjänsterna. I Finansministeriets förslag saknas detta anslag.

Presstödet till tidningar på de nationella minoritetsspråken bibehålls oförändrat och är 0,5 miljon euro.

Väder- och radarinformationen blir avgiftsfri

I början av år 2013 blir de väder- och radaruppgifter som Meteorologiska institutet tillhandahåller avgiftsfria. I och med detta blir det möjligt att dela och utnyttja informationen på bredare bas än hittills för att ta fram nya tjänster till förmån för medborgarna. Frågan har samband med statsrådets principbeslut om att främja tillgången till och vidareutnyttjandet av det informationsmaterial som den offentliga sektorn hanterar.

För att kompensera det avgiftsfria utlämnandet av uppgifter önskar KM anvisa Meteorologiska institutet tilläggsfinansiering på 5,6 miljoner euro, delvis som interna överföringar inom statsförvaltningen. Finansministeriets motsvarande förslag för nästa år är ca 2,4 miljoner euro, eftersom uppgifterna avses bli tillgängliga för allmänheten stegvis.

Ytterligare information:

trafikministerns specialmedarbetare Sarianne Hartonen, tfn 050 371 2294
kommunikationsministerns specialmedarbetare Kalervo Haverinen, tfn 050 331 6914
överdirektör Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871 (trafik)
överdirektör Juhapekka Ristola, tfn 0400 788 530 (kommunikation)
överdirektör Pekka Plathan, tfn 050 566 8176 (frågor om Meteorologiska institutet efter den 13.8.2012)
ekonomidirektör Jaana Kuusisto, tfn 040 837 8839 (frågor om Meteorologiska institutet till den 10.8.2012)