null Kommunikationsministeriets närhistoria – 20 år av intensiv förändring

Kommunikationsministeriets närhistoria – 20 år av intensiv förändring

Nyhet 05.01.2012 14.50 fi sv

Kommunikation och trafik har förändrats otroligt mycket på tjugo år. Enligt kanslichef Harri Pursiainen på Kommunikationsministeriet gäller förändringarna inte bara tekniken, utan också marknadsekonomin och hela samhällsstrukturen.

- De stora förändringarna till trots är utgångspunkten ändå densamma som förut. Människor, varor och information ska förflyttas från en plats till en annan och därför behövs trafik och kommunikation, säger Pursiainen.

Inom kommunikationen var det ett enormt tekniskt genombrott när internet och de mobila tjänsterna slog igenom på 1990-talet. Vårt samhälle har digitaliserats och samtidigt har mediefältet expanderat och blivit mer mångsidigt.

- Marknadsekonomins allt starkare grepp om kommunikationerna har förändrat kommunikationspolitiken. Nu har det blivit statens uppgift att ta hand om det som kommunikationsföretagen inte gör. I början av 1990-talet var de centrala aktörerna i branschen statliga eller ömsesidigt ägda företag som producerade tjänster för sina medlemmar, menar Pursiainen.

Klimatet viktig faktor i beslutsfattandet

När det gäller trafiken pågår övergången till marknadsekonomi fortfarande, anser Pursiainen. De stora förändringarna är att trafiken har tilltagit, privatbilismen har ökat till följd av finländarnas höjda levnadsstandard och miljöaspekter har fått allt större utrymme. De regionala skillnaderna i trafiken har ökat, det blir trängsel i de största tillväxtcentrumen medan landsbygden töms på folk.

Nu måste klimatet tas i beaktande i alla trafikpolitiska beslut. Enligt Pursiainen har vi ännu inte sett den fulla effekten av klimattänkandet på trafiken. I fortsättningen behövs avsevärt striktare riktlinjer om vi verkligen vill avvärja klimathotet. Det klimatpolitiska program som berör Kommunikationsministeriets förvaltningsområde blev färdigt redan 2009.

- I fråga om trafikpolitiken är det angeläget att den nuvarande utvecklingen fullbordas: enskilda åtgärder får ge vika för ett bredare perspektiv som är en oskiljaktig del av samhällspolitiken. Att främja distansarbete, att utveckla regionstrukturen för att minska trafikmängderna och att använda trafiklederna så effektivt som möjligt ingår alla i en heltäckande trafikpolitik, säger Pursiainen.

- På grund av den globala handeln har trafikens betydelse vuxit. För exportföretagen i det avlägsna Finland är fungerande transporter en viktig konkurrensfaktor.

EU och Ryssland i förgrunden

Nästan alla ärenden som ministeriet behandlar har numera en dimension som berör också EU eller Ryssland. För trafik över gränserna står EU som en garant för att trafiken löper smidigt. Ryssland spelar en stor roll eftersom trafiken mellan Finland och vår östra granne är livlig på landsvägar, järnvägar, till havs och i luften. Också inom kommunikationen är Ryssland en viktig partner.

Som minnesvärda händelser under de senaste tjugo åren vill kanslichefen speciellt lyfta fram det första mobilsamtalet med tredje generationens mobiltelefonisystem 1991, Finlands första ordförandeskap i EU 1999 och digitaliseringen av tv-nätet som slutfördes 2008.

- Framöver är megatrenderna inom trafiken klimatet och intelligenta transportsystem, och inom kommunikationen fortsätter den genomgripande digitaliseringen av samhället. Den största utmaningen för kommunikations- och trafikpolitiken är att garantera tillgången till viktiga förbindelser och tjänster för alla, förutspår Pursiainen.


Jubileumsåret bjuder på en festskrift, artiklar och nyhetssammandrag

- Under jubileumsåret publiceras en artikelserie på ministeriets webbplats som berättar om viktiga händelser och fenomen under de senaste 20 åren och deras betydelse för framtiden.
- I den första artikeln summerar kanslichef Harri Pursiainen den allmänna utvecklingen inom trafiken och kommunikationen under de senaste två decennierna.
- Märkesåret till ära utges senare under året en festskrift som fokuserar på de senaste 20 åren i ministeriets verksamhet. Boken är uppbyggd kring sex teman: europeisering, teknikens utveckling, kommunikationernas genombrott, effektivitetsdriven trafikpolitik, trafikens roll i klimattalkot och gästspel i Ryssland.
- I samarbete med Yle produceras ett nyhetssammandrag för webben över händelser vid ministeriet under åren 1990-2011.

Texten är skriven av Hasse Härkönen.