Konsumentens rättigheter som användare av teletjänster förbättras

Pressmeddelande 01.04.2011 13.59 fi sv

Användare av teletjänster får bättre rättigheter när Europeiska unionens lagpaket för telekommunikation införlivas i Finlands lagstiftning.

Regeringen föreslog den 31 mars att ändringarna av kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar samt lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation ska stadfästas. Lagändringarna träder i kraft den 25 maj.

På varandra följande visstidsavtal är inte längre tillåtna. Den maximala avtalstiden är två år, men konsumenten ska också alltid erbjudas möjlighet till ett avtal på 12 månader. Ett teleföretag får inte förlänga ett visstidsavtal med ett nytt utan att ett nytt skriftligt avtal ingås med konsumenten. Det blir lättare för konsumenten att säga upp ett avtal om kommunikationstjänster och välja en annan leverantör.

Möjligheten till nummeröverföring utvidgas till att även gälla tidsbestämda abonnemangsavtal. Användaren kan överföra sitt telefonnummer till en ny tjänsteleverantör, men utgångspunkten är att användaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av det tidsbestämda avtalet med den tidigare tjänsteleverantören så länge som avtalet är i kraft.

Ansvaret för att se till specialbehoven bland användare med funktionshinder vilar i fortsättningen på teleföretag med skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Funktionshindrade användare ska tillhandahållas samma grundläggande kommunikationstjänster som andra användare.

Konsumentombudsmannen får befogenhet att ålägga ett teleföretag att stänga av numret till en tjänsteleverantör om det är uppenbart att man med tjänsten eftersträvar orättmätig ekonomisk vinning genom att lämna osanna eller vilseledande uppgifter om tjänsten eller användningen av den.

Genom förbudet kan man t.ex. ingripa i de allt vanligare fall av missbruk där konsumenterna vilseleds till att oavsiktligt göra fortlöpande prenumerationer på avgiftsbelagda ringsignaler, spel, tester och tävlingar.

Konsumentombudsmannen kan i sådana fall ålägga teleföretaget att hålla inne de belopp som debiterats användaren i samband med telefonräkningen och återbetala dem.

Mer information

kommunikationsrådet Olli-Pekka Rantala, tfn (09) 160 28585 eller 050 344 3400
lagstiftningsrådet Maaret Suomi, tfn (09) 160 28150 eller 040 700 5620