Konventionen om vägtrafik banar väg för automatiseringen av fordon

Nyhet 17.03.2016 14.30 fi sv en

Konventionen om vägtrafik har ändrats så att den tillåter användningen av sådana automatiska anordningar som hjälper och stöder fordonets förare. Syftet är att främja automatiseringen och den tekniska utvecklingen av fordon.

Ändringen i konventionen påverkar inte grunderna för förarens ansvar i vägtrafiken. Trots de tekniska anordningarna måste fordonet fortfarande hela tiden manövreras av en människa. Ändringen har inga konsekvenser för vägtrafiklagstiftningen i Finland.

När ändringen har trätt i kraft tillåts förarstödjande system, vilkas funktion föraren inte kan påverka, förutsatt att systemen fyller de internationella tekniska kraven. I konventionen tillåts även sådana anordningar som kan kopplas bort, såsom körfältsvakter och adaptiva farthållare.

Regeringen fattade den 17 mars 2016 beslut om att för Finlands del sätta i kraft ändringarna i konventionen om vägtrafik. Konventionen träder i kraft internationellt den 23 mars 2016.

Arbetsgruppen för vägsäkerhet inom FN:s ekonomiska kommission för Europa antog i mars 2014 ett förslag om att ändra konventionen om vägtrafik och ändringen blev bindande för Finland i september 2015.

Finland anslöt sig år 1986 till den år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (även kallad Wienkonventionen om vägtrafik). Wienkonventionen om vägtrafik innehåller bland annat bestämmelser om internationella trafikregler.