Korrigerade version: Budgetpropositionen för 2011: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde får 2 miljarder euro

Pressmeddelande 10.09.2010 14.17 fi sv

Stycke 10 är korrigerat:På gruvbanan till Kolari inleds en grundläggande förbättring av avsnittet mellan Kemi och Äkäsjoki.

Regeringen föreslår att kommunikationsministeriets förvaltningsområde får anslag på 2 044,6 miljoner euro för år 2011.

För den trafikpolitiska sektorn föreslås sammanlagt 1 642,3 miljoner euro, av vilket trafiknätets andel är 1 414,8 miljoner.

För den kommunikationspolitiska sektorn föreslås 19,2 miljoner och för forskning, det vill säga för Meteorologiska institutets verksamhetskostnader 40,5 miljoner euro.


Banavsnittet Seinäjoki-Uleåborg
får 40 miljoner

Ett av de centralaste projekten i budgetpropositionen är det fortsatta grundliga reparationsarbetet på banavsnittet mellan Seinäjoki och Uleåborg. För ändamålet anvisas totalt 40 miljoner euro. Anslaget är sammansatt av tilläggsfinansiering och omallokering av anslag för vissa pågående trafikprojekt.

Efter att man omallokerat anslag anvisas avsnittet mellan Villmanstrand och Imatra på riksväg sex 21 miljoner euro, avsnittet mellan Päiväranta och Vuorela på riksväg fem 18 miljoner, bangården i Ilmala 8 miljoner, mellersta Böle 16,2 miljoner, Ringbanan 71,3 miljoner samt omfartsvägen vid Fredrikshamn 1 miljon euro.


Trafiknätens dagliga funktion
i främsta rummet

Till basunderhållet av trafiklederna hör det dagliga underhållet och skötseln, ersättning av de strukturer som är slutslitna, styrningen av trafiken samt små investeringar. Den dagliga användningen av vägar, banor och farleder ställs i främsta rummet.

För basväghållningen anvisar regeringen 235 miljoner, för basbanhållningen 185 miljoner och för underhåll av farleder 56 miljoner euro. För reparationer och underhållsinvesteringar anvisas cirka 352 miljoner euro.

Trafiksituationen förbättras med hjälp av utvecklingsprojekt för trafiknäten. Det föreslås att man under 2011 inleder tre nya vägprojekt, tre banprojekt och ett farledsprojekt. För de nya projekten budgeteras 54,7 miljoner euro. De totala kostnaderna för de nya projekten beräknas till 613 miljoner euro, som fördelas på åren 2011-2016.

I enlighet med linjedragningarna i den trafikpolitiska redogörelsen är de vägprojekt som ska inledas omfartsvägen vid Fredrikshamn på E18, omfartsvägen vid Smedsby i Korsholm samt den östra omfartsvägen vid Seinäjoki.

På banorna inleds förutom Seinäjoki-Uleåborg-projektet också elektrifieringen av avsnittet mellan Rovaniemi och Kemijärvi samt en grundläggande förbättring av avsnittet mellan Kemi och Äkäsjoki och en reparation av bron över Muonio älv på gruvbanan till Kolari.

Farleden till Nystad ska förbättras. En grundläggande förbättring av banavsnittet mellan Äänekoski och Haapajärvi inleds under 2011 som en del av de åtgärder som vidtas för att trygga virkesförsörjningen.

Staten deltar i byggnadskostnaderna för Västmetron med en andel på högst 30 procent. Bidraget betalas i efterskott enligt de faktiska kostnaderna. I budgetpropositionen för 2011 har 13 miljoner euro anvisats för metroprojektet. Med den summan deltar staten i de uppskattade kostnaderna under 2010.

De trafikledsprojekt som pågår ska fortsättas. För dem föreslås anslag på 249,6 miljoner euro. Under 2011 slutförs arbetet bland annat på avsnittet mellan Lusi och S:t Michel på riksväg fem, bangården i Ilmala samt förbättringen av banan mellan Lahtis och Luumäki.

För underhåll och förbättring av enskilda vägar föreslås ett anslag på 23 miljoner euro. För underhåll och investeringar på flygplatserna i Seinäjoki och S:t Michel föreslås 2,7 miljoner euro.


Stöden till trafiken
192 miljoner euro

För stöd till trafiken och köp av trafiktjänster föreslås ett anslag på 192,1 miljoner euro.

Av summan ska 84,2 miljoner euro användas för att förbättra sjöfartens konkurrenskraft och 4,2 miljoner som prisstöd för lotsningen. Fjärrtågstrafik köps för 31,5 miljoner euro, i enlighet med ett avtal mellan KM och VR Ab. Tjänster inom lokaltågstrafiken köps för 9,4 miljoner euro.

För köp av regional och lokal buss- och taxitrafik samt för stöd till prisnedsättning av region- och personalbiljetter används 39,8 miljoner euro. Kollektivtrafiken i de stora städerna får ett bidrag på 10 miljoner euro.

Trafik med förbindelsefartyg i skärgården köps för 7,9 miljoner euro.


Projektet Bredband för alla
går vidare

Byggandet av ett riksomfattande bredbandsnät fortsätter. För bredbandsprojekt i glesbygdsområden föreslås ett stöd på 9,8 miljoner euro. Beslutet om vilka som får stöd fattas av Kommunikationsverket utgående från landskapsförbundens förslag.

För Kommunikationsverkets verksamhetsutgifter föreslås att anslag på 7,5 miljoner euro. Presstödet till minoritetsspråken förblir som förut 0,5 miljoner euro.


Lotsverket bolagiseras

I anslutning till budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen om att Lotsverket ska omvandlas till aktiebolag. På kommunikationsministeriets förvaltningsområde är Lotsverket det sista affärsverket som ska bolagiseras. Alla affärsverk har efter det omvandlats till bolag.

Ytterligare information

trafikministerns specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
kommunikationsministerns specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn 09 160 28324
överdirektör Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871 (trafikfrågor)
kommunikationsrådet Juhapekka Ristola, tfn 0400 788 530 (kommunikationsfrågor)
ekonomidirektör Jaana Kuusisto, tfn 09 160 28706 eller 040 837 8839