Kostnadseffekterna av lågsvavligt bränsle ska utredas

Pressmeddelande 07.10.2008 14.52 fi sv

Kommunikationsministeriet och aktörerna i sjöfartsbranschen startar en utredning av vilka effekter det har på logistikkostnaderna att man sänker svavelhalten i det bränsle som används inom sjöfarten.

I utredningsarbetet deltar förutom ministeriet bl.a. Finlands Näringsliv och Rederierna i Finland rf. Utredningen behandlas i sjöfartsdelegationen. Avsikten är att utredningen görs av en obunden part. Kostnadsberäkningen uppdateras fortlöpande fram till år 2015.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO har för avsikt att i slutet av denna vecka slutligt godkänna de nya gränserna för svavel- och kväveutsläppen från sjöfarten. På specialområden, till vilka Östersjön hör, är efter år 2015 den högsta tillåtna svavelhalten i bränslet 0,1 procent. De nya bestämmelserna anses vara mycket betydande med tanke på Östersjöns ekologiska balans.

Vid den förhandling EU-staterna förde i samband med IMO:s möte har Finland uttryckt sin oro över vilka ekonomiska effekter de nya bestämmelserna har. Kommissionen har konstaterat att man också för närvarande utreder hur användning av renare bränslen inverkar på logistikkostnaderna i EU-området. Kommissionen gör en skild utredning av vilka effekter de nya bestämmelserna har på verksamheten vid oljeraffinaderierna, på bränslekostnaderna och på marknaderna.

Frågor om svavelhalten i de bränslen som används inom sjöfarten hör till EU:s befogenheter. EU:s gemensamma linje i IMO-förhandlingarna har varit att på specialområden ska svavelhalten i de bränslen som används inom sjöfarten sänkas till 0,1 procent före slutet av år 2015. I bakgrunden ligger bl.a. EU:s svaveldirektiv för sjöfarten, enligt vilket fartygen i EU-hamnarna ska använda bränsle med en svavelhalt på 0,1 procent från början av år 2010.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482
rådet för internationella ärenden Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013