Lagändringar förbättrar medie- och telebranschens verksamhetsbetingelser

Pressmeddelande 15.05.2017 15.29 fi sv

Kommunikationsministeriet har berett ändringar i informationssamhällsbalken. Målet är att förbättra medie- och teleföretagens verksamhetsbetingelser och göra regleringen på området smidigare. Reformen av informationssamhällsbalken sker i flera faser.

Enligt kommunikationsminister Anne Berner har ändringsbehoven diskuterats aktivt med branschaktörerna.

- När samhället och omvärlden förändras finns det anledning att se över hur lagstiftningen fungerar och se till att våra företag har goda verksamhetsbetingelser även i fortsättningen, säger Berner.

- Under de senaste tiden har vi reviderat bestämmelserna om transportmarknaden avsevärt, och den första fasen av den nya lagen om transportservice har godkänts i riksdagen. Smidigare reglering behövs det dock också inom kommunikationen. Även detta sker i flera faser och vi fortsätter att gå igenom informationssamhällsbalkens teman med branschaktörerna, konstaterar Berner.

Ministeriet har sänt på remiss förslaget till ändring av informationssamhällsbalken. Remisstiden löper ut den 2 juni.

Informationssamhällsbalken innehåller bestämmelser om europeiska programmens andel av televisionsverksamhetens programutbud. För europeiska program ska reserveras över hälften av den årliga sändningstiden, men detta krav vill man nu lindra.

Enligt förslaget ska kvantitativa begränsningar utgå i fråga om radioreklam. I dag får radioreklam uppta högst 20 procent av sändningstiden.

Kommersiella aktörers verksamhetsbetingelser ska förbättras genom att man sänker Kommunikationsverkets tillsynsavgift. Den motsvarande avgiften till Rundradion ska däremot höjas.

Bestämmelserna om programkoncessioner ska enligt planerna skärpas. En programkoncession behöver enligt förslaget inte beviljas om det finns grundad anledning att misstänka att sökanden bryter mot reglerna om reklam för penningspel, sändningstiderna för program som är skadliga för barn eller gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt strafflagen. På samma grunder kan en programkoncession också återkallas.

Tjänsten för personer med syn- eller hörselnedsättning ska säkras så att genom ministeriets beslut ska ett ljud- och textningskrav kunna ställas även på någon annan kanal än en kanal som betjänar allmänintresset och flera målgrupper.

I informationssamhällsbalken har också föreslagits ändringar som ska förbättra teleföretagens verksamhetsförutsättningar. Bestämmelserna om bindningsavtal som gäller terminalutrustning och abonnemang ska upphävas som onödiga.

Reformen av informationssamhällsbalken är ett led i regeringens spetsprojekt för avveckling av onödig reglering.

Ytterligare uppgifter:

Laura Eiro, enhetschef, tfn 0295 34 2668

Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2609