Lagförslag för att stoppa den grå ekonomin inom godstransporter

Pressmeddelande 10.11.2011 13.36 fi sv

Regeringen föreslår ett flertal åtgärder för att utrota den grå ekonomin i branschen för godstransporter. Förslagen gäller effektivare tillsyn av företagen i vägtransportbranschen och ett riskvärderingssystem för kontroll av att företagen fyller kravet på gott anseende. Ändringarna beror delvis på EU-lagstiftningen.

Statsrådet fattade den 10 november beslut om en proposition med förslag till ändring av lagen om godstrafik. Till följd av att villkoren för att få trafiktillstånd skärps krävs det att lagen ändras på flera punkter.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan klassificera ett transportföretag som ett företag med högre risk, om företaget eller dess ledning upprepade gånger bryter mot gällande bestämmelser. I fortsättningen ska tillsynsmyndigheten kontrollera företag med högre risk oftare och mer ingående än andra företag.

Regeringen föreslår också att närings-, trafik- och miljöcentralen ska ha större rätt än hittills att få upplysningar av olika myndigheter i fall NTM-centralen misstänker att villkoren för att bevilja tillstånd för att bedriva godstrafik inte längre fylls. Upplysningarna kan gälla bl.a. förseelser som hänför sig till skattebetalning och försummelse att betala socialskyddsavgifter. NTM-centralen ska också ha rätt att få tillståndshavarnas inspektions- och revisionsberättelser från skatterevisioner och arbetarskyddsinspektioner.

För tillfället får tillståndsmyndigheterna information av polisen om vägtrafikförseelser samt av arbetarskyddsförvaltningen om körtidsförseelser och förseelser som har samband med anställningar.

En olägenhet i bekämpningen av den grå ekonomin är det faktum att hittills har företag som gjort sig skyldiga till försummelser kunnat fortsätta sin verksamhet bara genom att företaget har bytt ut den person som ansvarar för trafiken. Därför föreslår regeringen att även företagets verkställande direktör, bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag ska omfattas av kravet på ett gott anseende.

Enligt propositionen ska trafiktillstånd inte kunna beviljas en person som meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud. En person som har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud ska inte heller kunna godkännas som trafikansvarig. Ett redan beviljat trafiktillstånd ska dessutom återkallas, om tillståndshavaren meddelas näringsförbud.

Från och med år 2013 avses den som beställer yrkesmässigt bedriven godstrafik innan avtal om transport ingås vara skyldig att kontrollera att transportören har det trafiktillstånd som behövs. I ett senare skede är det tänkt att den som beställer transporten ska kunna kontrollera trafiktillståndet i ett offentligt trafiktillståndsregister.

På våren 2012 lägger regeringen fram ett förslag om ytterligare åtgärder för att bekämpa den grå ekonomin inom godstransporter.

Ytterligare information: Jorma Hörkkö, regeringsråd, tfn 09 160 28503, 050 561 2488