Lagproposition: Kortare reklamavbrott, regler för produktplacering

Pressmeddelande 28.05.2009 17.11 fi sv

Bestämmelserna om tv-reklam föreslås bli enklare. Regeringen föreslår att samma mängd reklam ska kunna placeras i flere, men kortare reklamavbrott än för närvarande. Också produktplacering mot ersättning ska godkännas i vissa typer av program, dock inte i barnprogram.

Vid placering av reklamavbrott i filmer föreslår man att ett avbrott per 30 minuter programinslag ska godkännas, mot nuvarande 45 minuter. I andra program vill man avlägsna det nuvarande kravet på 20 minuter enhetligt programavsnitt. Begränsningen för mängden reklam på 20 procent per timme, alltså 12 minuter reklaminslag per full timme, förblir oförändrad.

Regeringen beslutade om innehållet i lagpropositionen den 28 maj. Avsikten är att lagen träder i kraft i början av år 2010. Genom ändringen av lagen om televisions- och radioverksamhet verkställs Europeiska unionens AV-direktiv.

I och med lagändringen utvidgas regleringen av radio- och televisionsverksamheten till att till en del omfatta också de beställningstjänster för video (s.k. video-on-demand) som erbjuds i informationsnäten. Regleringen gäller emellertid inte videobaserade tjänster av typ YouTube och inte heller de hemsidor som enskilda personer upprätthåller som hobbyverksamhet.

Produktplacering
godkänns

Hittills har det inte funnits någon lagstiftning om produktplacering. Konsumentombudsmannen har ansett att produktplacering mot ersättning är smygreklam som går mot lagen. I lagpropositionen är produktplacering mot ersättning tillåten i filmer, tv-filmer, serier, sportprogram och lätta underhållningsprogram.

Tittarna bör tydligt få information, endera i text eller med gemensamt använda symboler, om att programmet innehåller produktplacering. Meddelandet får inte ha karaktären av reklam. Man behöver dock inte meddela om produktplaceringen i det fall att kanalen inte själv har producerat eller beställt programmet och det inte finns information om produktplaceringen att tillgå utan oskäligt besvär.

Lagen om upphovsrätt föreslås förändras så, att tv-kanalerna i fortsättningen har möjlighet att i sina nyhetssändningar ta med korta avsnitt från evenemang som sänds med ensamrätt och som intresserar den stora allmänheten. Sådana evenemang är bland annat idrottstävlingar.

Fortsättning på
programkoncessionerna

Möjligheten att fortsätta programkoncessionerna för tv-kanalknippena B och C till år 2016 föreslås för statsrådet. Programkoncessionerna skulle sålunda vara i kraft till samma tidpunkt som också de andra koncessionerna som nu är i kraft. Med det här arrangemanget gör man det möjligt att göra en helhetsgranskning av koncessionerna år 2016. Också nya programkoncessioner förklaras lediga att sökas.

Den skyldighet att texta och referera som fanns i utkastet till lag har flyttats över från den här lagpropositionen till beredning i samband med förnyandet av distributionsskyldigheten i kommunikationsmarknadslagen. Beslutet ansågs som nödvändigt för att de tekniska och ekonomiska frågorna i sammanhanget ska kunna utredas tillräckligt noggrant.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Jussi Mäkinen, tfn (09) 160 28498 eller 040 509 9757
biträdande avdelningschef Kristiina Pietikäinen, tfn (09) 160 28676 eller 040 522 2122