Tillbaka

Landsvägslagen och banlagen förenhetligas

Landsvägslagen och banlagen förenhetligas

Pressmeddelande 07.04.2016 16.02 fi sv

Regeringen föreslår att regleringen om reklam och annonsering invid vägar och placering av el- och telekablar på vägområde luckras upp. Meningen är att nuvarande tillståndspraxis ska ersättas med ett anmälningsförfarande. Dessutom utvidgas markägarnas rättigheter i inlösensituationer och förbättras säkerheten i plankorsningar.

Regeringen överlämnade den 7 april 2016 till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av landsvägslagen och banlagen. Genom propositionen genomförs regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

Det föreslås att säkerheten i plankorsningar och på järnvägar ska ökas genom att man bättre än hittills samordnar behoven av att korsa järnvägar med trafiksäkerhetsaspekterna. I praktiken skulle detta betyda att banhållaren utan markägarens tillstånd skulle få undanröja stormskador och avlägsna växtlighet på sådana ställen där sikten och säkerheten försämras.

Det ska bli lättare att sätta upp reklamaffischer och annonser invid vägar. Enligt propositionen ska det principiella förbudet att sätta upp reklam invid vägar upphävas. I fortsättningen ska innehållet i och nödvändigheten av reklamaffischer invid vägar inte längre bedömas särskilt, utan det räcker med en anmälan till NTM-centralen som är väghållningsmyndighet. Reklamen ska passa in i omgivningen och den får inte äventyra trafiksäkerheten.

Tillfällig annonsering om evenemang eller annonsering om bröllop, val eller folkomröstningar avses inte kräva någon särskild anmälan. Även reklam som gäller affärsverksamhet i en byggnad eller i närheten av den avses vara tillåten utan anmälan.

Enligt propositionen ska det i framtiden vara möjligt att placera även el- och telekablar på ett vägområde endast med stöd av en anmälan t.ex. om arbetet utförs på ett kort vägavsnitt.

Markägarens samt väg- eller banhållarens rätt att kräva inlösen föreslås bli utvidgad. Det föreslås att markägare istället för att yrka på ersättning för betydande skada eller olägenhet i fortsättningen ska ha rätt att kräva att en fastighet löses in, om fastigheten orsakas betydande skada eller olägenhet. Sådant krav på inlösen i samband med att nya trafikleder byggs kommer enligt den gällande lagen i fråga endast då ägorna blir mindre eller splittras på ett betydande sätt.

- Det här är ett viktigt avregleringsprojekt som underlättar i synnerhet företagens verksamhet. Tidigare har regleringen av reklam och annonsering invid vägar omotiverat begränsat företagens möjligheter till marknadsföring. Tack vare lagändringen förenklas också behandlingen av ansökningar om tillstånd för placering av el- och telekablar, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Ytterligare information:

Eeva Ovaska, överinspektör, tfn 0295 342 354, förnamn.efternamn@lvm.fi