Lindén: Snabba bredbandsnät byggs i rask takt

Pressmeddelande 16.02.2011 14.13 fi sv

Enligt kommunikationsminister Suvi Lindén är det mycket viktigt för bredbandsutvecklingen i Finland att teleföretagen investerar i snabba bredbandsnät byggda på kommersiella grunder i städer och tätorter. Hittills har utbyggnaden framskridit i snabb takt.

- För att uppnå det nationella bredbandsmålet måste vi satsa på de områden där 95 procent av finländarna bor, säger Lindén.

Minister Lindén talade om bredbandsutvecklingen på Bredbandsforum i regi av Kommunikationsministeriet den 16 februari.

- I glesbygdsområden är bredbandsprojektet av stor betydelse för den regionala jämlikheten. Det är just därför vi har riktat ett offentligt stöd till de glesast befolkade delarna av Finland, påpekar Lindén.

I Finland finns det sammanlagt cirka 2,3 miljoner hushåll. Av dem ligger cirka 130 000 i områden som är berättigade till offentligt stöd för utbyggnad av bredband.

- En marknadsmässig utbyggnad av snabba nät har underlättats med hjälp av lagstiftningen och insatser för att främja fungerande konkurrens. Tack vare detta har det i tätorterna byggts mer snabba nät än någonsin förut, konstaterar Lindén.

- Enligt teleföretagen har utvecklingen varit gynnsam och det ambitiösa målet för år 2015 är fullt realistiskt. Den respons som jag har fått från företagen är viktig med tanke på den nationella helheten, säger Lindén.

Enligt färska uppgifter befinner sig redan 86 procent av hushållen på högst två kilometers avstånd från ett optiskt fibernät. Teleföretagen uppskattar att andelen kommer att stiga till strax under 95 procent på rent kommersiella grunder före utgången av 2015.

I offentligheten har det förts fram att tidsplanen för bredbandsprojektet i glesbygden inte kommer att hålla eller att hela projektet skulle stå på spel, men enligt Lindén har dessa påståenden ingen verklighetsgrund.

- Förberedelserna har avancerat helt enligt planerna. Pilotprojekten är redan i gång och när tjälen har lämnat marken kommer ett stort antal nya projekt att startas, hävdar Lindén.

Lindén betonar kommunernas roll i bredbandsutbyggnaden och uppmanar dem att ta initiativ. Många kommuner förhåller sig fortfarande avvaktande till bredbandsprojektet.

- Fungerande kommunikationsnät är en central faktor när det gäller att bevara och stärka kommunernas livskraft. Kommunerna har nu ett unikt tillfälle att sätta sin kommunikationsinfrastruktur i skick på en gång. Jag är förvånad över att kommuner som säljer tomtmark för en euro för att locka nya skattebetalare inte inser att väl fungerande datakommunikation är av minst lika stor betydelse, säger Lindén avslutningsvis.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn 09 160 28324
kommunikationsrådet Olli-Pekka Rantala, tfn 050 344 3400