Lotsverket Finnpilot blir statligt aktiebolag

Pressmeddelande 24.08.2010 16.53 fi sv

Finanspolitiska ministerutskottet förordade den 24 augusti 2010 kommunikationsministeriets förslag att Lotsverket Finnpilot bolagiseras från den 1.1.2011. Ministerutskottet förordade också en höjning av lotsningsavgifterna från början av 2011.

Enligt förslaget ska affärsverksamhetena vid Lotsverket som sådana flyttas över till ett nytt aktiebolag, som i sin helhet ägs av staten. Aktiebolaget föreslås bilda en koncern med ett dotterbolag som utgörs av affärsverkets nuvarande dotterbolag Ice Advisors Oy (Lotsverkets ägarandel 60 %, Arctia Shipping Oy:s 40%), som erbjuder isrådgivningstjänster.

Balansräkningen i det bolag som ska grundas kommer att basera sig på Lotsverkets tillgångar och skulder den 31 december 2010. De anställda som den 31 december 2010 är i arbetsförhållande vid Lotsverket flyttar över till det nya aktiebolaget. För att personalens pensionsskydd ska behålla sin nuvarande nivå krävs emellertid ett tilläggspensionsskydd på omkring åtta miljoner euro. Bolagiseringen inverkar inte på de pågående anpassningsåtgärderna vid affärsverket.

Enligt ministeriets förslag får bolaget möjlighet att höja lotsningsavgifterna på havsområdena med fem procent från den 1 januari 2011. Strukturen för lotsningsavgifterna förändras inte, så avgiftshöjningen för fartyg och områden blir procentuellt lika stor för alla kunder. Lotsningsavgifterna har inte höjts sedan 1999. Lotsningsavgiften för Saimenregionen föreslås förbli på den nuvarande nivån.

Regeringen har för avsikt att i september till riksdagen överlämna sina propositioner om en ändring av Lotsverket till aktiebolag och en höjning av lotsningsavgifterna.

Bolaget får mer ekonomiskt ansvar

Uppgiften för det bolag som ska grundas är att svara för lotsningen på Finlands havsområden och längs djuplederna på Saimen. Till skillnad från nuvarande praxis föreslås att bolaget får rätt att besluta om nivån på lotsningsavgiften. Bolaget övergår också till att omfattas av normal bolagsbeskattning.

Samtidigt med lagen om bolagisering bereder ministeriet en ändring av lotsningslagen. I förslaget ingår ändringar bland annat i fråga om skadeersättningsansvaret i lotsningslagen och preciseringar om dispens beträffande plikten att anlita lots. Avsikten är att lotsningslagen träder i kraft samtidigt med lagen om bolagisering.

Genomförandet av lotsningsverksamheten och dess servicenivå fastställs fortsättningsvis i lotsningslagen och dessutom föreslås att de säkerställs i bolagsordningen för det bolag som ska grundas.

De ändringsbehov som gäller lotsningsverksamheten i övrigt, så som att eventuellt öppna lotsningen för konkurrens, ska utvärderas av en skild arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet, som har tid på sig till slutet av januari 2011.

Det aktiebolag som erbjuder lotsningstjänster föreslås bli ett statsbolag med specialuppdrag. Bolagets ägarstyrning förblir hos kommunikationsministeriet. Förutom skatteplikten har bolagiseringen inga andra inverkningar på statsfinanserna.

Lotsning passar inte i statens nya modell för affärsverk

Bolagiseringen av de statliga affärsverken baserar sig på det utlåtande om Vägaffärsverket som Europeiska kommissionen gav 2007. I det gavs kritik för hur modellen för statens affärsverk passar på EU:s interna marknad.

I statens nya modell för affärsverk erbjuder affärsverken tjänster endast inom statsförvaltningen. Statens egentliga affärsverksamhet bedrivs i huvudsak i form av aktiebolag. Eftersom Lotsverkets kunder är privatföretag kan den nya modellen för affärsverk inte tillämpas på Lotsverkets verksamhet.

På kommunikationsministeriets förvaltningsområde bolagiserades i början av 2010 till av staten helt ägda aktiebolag Luftfartsverket till Finavia Abp, Rederiverket till Arctia Shipping Ab och Sjöfartsverkets interna produktion till Meritaito Ab.

Ytterligare information:
chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn 09 160 28475, 040 595 6068