Lotsverksamheten övertas av statsägt aktiebolag

Pressmeddelande 26.11.2010 11.30 fi sv

Riksdagen har godkänt att lotsverket Finnpilot i sin helhet omvandlas till ett statsägt aktiebolag i början av 2011. Bolagets huvudsakliga verksamhet ska utgöras av lotsningstjänster på Finlands vattenområden.

Torsdagen den 25 november 2010 lade statsrådet fram förslaget om att grunda det nya aktiebolaget och att stadfästa de lagar som gäller bolaget. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna fredagen den 26 november 2010.

Kommunikationsministeriet grundar det nya lotsningsbolaget under december månad så att bolaget ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2010. Som ett led i bolagiseringsförberedelserna anhåller ministeriet av statsrådet om befogenhet att överföra bolagstillgångarna och affärsverksamheten. När man fått befogenhet att överföra tillgångarna och verksamheten överför man affärsverkets funktioner till det nya bolaget och håller en bolagsstämma med val av ny styrelse.

Det grundade aktiebolaget föreslås bilda en koncern tillsammans med dotterbolaget Ice Advisors Oy som är Lotsverkets nuvarande dotterbolag och erbjuder isrådgivningstjänster. Bolagets ingående balansräkning ska basera sig på Lotsverkets tillgångar och skulder den 31 december 2010.

Den personal som 31 december 2010 är anställd vid Lotsverket flyttar över till det nya bolaget. För att personalens pensionsskydd ska bevaras på nuvarande nivå krävs ett tilläggspensionsskydd på ca åtta miljoner euro. Bolagiseringen påverkar inte de pågående anpassningsåtgärderna vid affärsverket.
Aktiebolaget som erbjuder lotsningstjänster föreslås bli ett statsbolag med specialuppgifter. Bolagets ägarstyrning förblir hos kommunikationsministeriet.

Den 24 augusti 2010 förordade finanspolitiska ministerutskottet en bolagisering av Lotsverket från början av 2011.

Närmare information:


chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn (09) 160 28475, 040 595 6068