Luftfartsförvaltningen inleder sin verksamhet, Kim Salonen överdirektör

Pressmeddelande 29.12.2005 10.19 sv

Den nya myndigheten inom luftfartssektorn, Luftfartsförvaltningen, inleder sin verksamhet i Vanda vid årsskiftet. Republikens president stadfäste lagen om grundandet av Luftfartsförvaltningen den 29 december.

Statsrådet utnämnde Luftfartsverkets direktör för flygsäkerhet Kim Salonen till överdirektör för Luftfartsförvaltningen.

Salonen är till sin utbildning diplomingenjör. Han har verkat i olika uppgifter inom Luftfartsverket sedan 1972. Inom Luftfartsverkets flygsäkerhetsförvaltning har han arbetat i ledande positioner sedan 1991, senast som överdirektör från år 1993.

Luftfartsverkets uppgifter separeras

Luftfartsförvaltningen bildas av myndighetsenheterna inom Luftfartsverket. Luftfartsförvaltningen ansvarar för uppgiften att utfärda anvisningar och föreskrifter om flygsäkerhet. Dessutom sköter ämbetsverket andra myndighetsuppgifter inom den civila luftfarten. Antalet anställda är cirka 130.

Avsikten med grundandet av Luftfartsförvaltningen är att från varandra separera skötseln av myndighetsuppgifterna och affärsverksamheten, som hör till Luftfartsverket, som fortsätter som statligt affärsverk. Också Finlands system för flygtrafiktjänst och statens flygplatser stannar kvar på Luftfartsverkets ansvarsområde.

Luftfartsförvaltningens årsbudget är 10,6 miljoner euro. Kostnaderna för grundandet och verksamheten täcks i huvudsak av en övervakningsavgift för flygtrafiken. Avgiften är av skattetyp och uppbärs av dem som upprätthåller flygplatser bland annat för att öka flygsäkerheten och effektivera övervakningen av luftfarten. Delvis sköts finansieringen av Luftfartsförvaltningen med de prestationsavgifter myndigheten samlar in.
Ytterligare information om Luftfartsförvaltningen:
biträdande avdelningschef Reino Lampinen, tfn (09) 160 28639 eller 050 515 1303

Ytterligare information om utnämningen av överdirektör:
tf. avdelningschef, regeringsrådet Liisa Ero, tfn (09) 160 28461