null Luftfartsverket Finavia kommer att bolagiseras vid ingången av 2010

Luftfartsverket Finavia kommer att bolagiseras vid ingången av 2010

Pressmeddelande 28.04.2009 10.11 fi sv en

Finanspolitiska ministerutskottet biföll den 28 april 2009 kommunikationsministeriets förslag om bolagisering av Luftfartsverket Finavia den 1 januari 2010. Luftfartsverkets nuvarande affärsfunktioner överförs oförändrade till ett helt statsägt aktiebolag som kommer att bildas. Aktiebolaget kommer att förfoga över den grundläggande infrastrukturen i Finlands flygplatsnätverk och tillhandahållandet av flygtrafiktjänster.

Om aktiebolagets grundläggande uppgifter föreskrivs genom en branschvis lagstiftning. Det stiftas en separat lag om ett riksomfattande flygplatsnätverk. Lagen överensstämmer med de nya krav som ingår i EU:s s.k. direktiv om flygplatsavgifter. Om prissättningen på militär luftfart och separata tjänster föreskrivs också genom en särskild lag. Det föreslås att de behövliga lagstiftningsändringarna träder i kraft samtidigt med bolagiseringen.

Bolagiseringen av Luftfartsverket går till så att kommunikationsministeriet utarbetar en regeringsproposition med förslag till lag om bolagisering. Lagförslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2010 som överlämnas i september 2009. Bolagiseringen kommer inte att ha direkta verkningar i statsfinanserna. Åtgärder som hänför sig till bildandet av aktiebolaget bereds så att de är färdiga senast i slutet av 2009. Ägarstyrningen av bolaget som bildas kommer att bli kvar vid kommunikationsministeriet.

I samband med bolagiseringen förflyttas den personal som är anställd vid Luftfartsverket den 31 december 2009 med gamla villkor till tjänsten vid aktiebolaget som bildas. I enlighet med bolagiseringslagen ändras tjänsterna av de anställda som står i tjänsteförhållande till Luftfartsverket så att anställningen sker genom arbetsavtal. Nivån på pensionsskyddet hos den personal som förflyttas bevaras och tilläggspensionsskyddet finansieras med balansen av bolaget som bildas. Bolagiseringen påverkar inte de anpassningsåtgärder som pågår vid Luftfartsverket.

Balansen i bolaget som bildas kommer att bygga på Luftfartsverkets tillgångar och skulder den 31 december 2009. Aktiebolaget fortsätter Luftfartsverkets investeringsprogram på det sättet som planerats. I detta ingår också byggandet av en järnvägsstation för Ringbanan på Helsingfors-Vanda flygplatsområde (uppskattade kostnader 30 miljoner euro). Dessutom förbereder Banförvaltningscentralen sig att bygga en järnvägsstation i Vinikby för att trafikförbindelserna till Helsingfors-Vanda flygplats kan utvecklas.

Bolagiseringen av statliga affärsverk baserar sig på ett avgörande av Europeiska kommissionen om Vägverket från 2007. I avgörandet kritiserades lämpligheten av affärsverksmodellen på EU:s gemensamma marknad. Finansministeriet tillsatte 2008 en arbetsgrupp som har redogjort för alternativ för den nuvarande affärsverksmodellen och ordnandet av verksamheten i statens affärsverk. Arbetsgruppens mandattid fortsätter till utgången av 2009.

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 044 058 1030
chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn (09) 160 28475, 040 595 6068