Maximipris föreslås för förmedling av uppgifter om elektronisk inledande identifiering

Pressmeddelande 30.06.2017 13.01 fi sv

Regeringen föreslår att ett maximipris fastställs för förmedling av uppgifter om elektronisk inledande identifiering. Prisregleringen ska gälla i fem år.

Regeringen lämnade ett lagförslag om frågan den 28 juni 2017.

Prisregleringens syfte är att främja uppkomsten av tillförlitliga elektroniska tjänster. Detta förutsätter att användare och leverantörer av elektroniska tjänster kan försäkra sig om varandras identitet. Uppgifterna om den inledande identifieringen borde ha skäligt pris, eftersom de oskäligt höga avgifter som tas ut för förmedling av uppgifterna har försvårat utnyttjandet av befintliga identifieringsverktyg när nya identifieringsverktyg anskaffas.

Med inledande identifiering avses tillförlitlig verifiering av identiteten. Inledande identifiering behövs när en ny kund för första gången beviljas ett verktyg för så kallad stark autentisering, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Enligt förslaget får identifieringsverktygets leverantör ta ut en rättvis och skälig ersättning för sändning av uppgifter om inledande identifiering till en annan aktör som beviljar identifieringsverktyg. Detta kallas sammankopplad inledande identifiering.

Enligt förslaget ska det för förmedling av uppgifter om inledande identifiering sättas ett maximipris som gäller i fem år och är minst 0,35 euro och högst 5 euro. Dessutom ska ersättningens maximibelopp årligen sjunka med 25 procent. Inom dessa gränser ska Kommunikationsverket fastställa maximipriset på grundval av medianen av de verkliga marknadspriserna. När det föreslagna maximiprisets variationsintervall 0,35–5,00 euro bestämdes beaktades den prisnivå som för närvarande anses skälig på marknaden.

Variationsintervallet ska säkerställa att maximipriset är minst 0,35 euro.

Lagändringen främjar regeringens spetsprojekt att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

Mer information

Konsultativ tjänsteman Jenni Rantio, tfn 0295 34 2003