null Medborgardiskussion: Som utgångspunkt en säker och fungerande trafikmiljö

Medborgardiskussion: Som utgångspunkt en säker och fungerande trafikmiljö

Nyhet 05.01.2011 08.31 fi sv

Trafiksäkerhet är resultatet av en välplanerad trafikmiljö och trafikanternas attityder och man borde satsa mera på båda, framgick det i Kommunikationsministeriets Din-åsikt -diskussion om trafiksäkerhet. Hastighetsbegränsningarna lyftes särskilt fram som något som borde utvecklas.

Kommunikationsministeriet frågade i slutet av året på statsförvaltningens diskussionsforum Dinasikt.fi medborgarna vad de anser om trafiksäkerhetssituationen i Finland och hur den kan förbättras. Sammanlagt deltog 161 personer i diskussionen.

Utgångspunkten en säker och fungerande trafikmiljö

Enligt diskussionen är en fungerande trafikmiljö, tätorts- och lättrafik, hastighetsbegränsningar samt risktagande trafikanter faktorer som inverkar på trafiksäkerheten. I diskussionen förhöll man sig positivt till att antalet körövningstimmar och trafikövervakningen ökar och också försiktigt positivt till ibruktagande av teknisk säkerhetsutrustning.

Enligt diskussionen främjar en trygg och fungerande trafikmiljö ett flexibelt och hänsynstagande trafikbeteende. Särskilt trafikmiljön i tätorter borde göras lugnare. Som lösning föreslog man bland annat tydligare trafikregler och -arrangemang för lättrafik samt en allmän ökning av trafikövervakningen.

Flera av dem som deltog i diskussionen ansåg att fasta hastighetsbegränsningar och automatisk hastighetsövervakning är faktorer som inverkar negativt på trafiksäkerheten på landsvägarna. Som lösning föreslog man bland annat ibruktagande av hastighetsbegränsningar som regleras utgående från före och vägförhållanden samt att hastighetsbegränsande utrustning installeras i fordon. Man var beredd att öka trafikantens eftertänksamhet och ansvar genom att effektivera polisens synliga övervakning.

I diskussionen fäste man särskilt mycket uppmärksamhet vid vägtrafikens riskgrupper, som är unga, äldre och rattfyllerister. Det föreslogs att unga ska få mera körundervisning, att äldres hälsotillstånd och körkondition uppföljs och att rattfylleri ska ha så stora konsekvenser som möjligt. Om man vill inverka på attityderna i trafiken borde detta enligt de som deltog i diskussionen påbörjas i trafikundervisning redan i lågstadiet.

Säkerhetsutrustning som installeras i fordon, som en hastighetsbegränsare eller ett alkolås, fick lika mycket stöd som motstånd. Särskilt vad gäller förare inom riskgrupperna ansåg man att bruket av säkerhetsutrustning är nödvändigt, eftersom dessa förare inte ändrar körsätt utan tvång.

Bakgrundsmaterial till diskussionen utgjordes av en rapport om trafiksäkerhetssituationen under de senaste fem åren som ministeriet publicerat. Materialet från diskussionen kommer att utnyttjas när följande trafiksäkerhetsplan utarbetas.

Delegationen för trafiksäkerhetsärenden publicerar i början av 2011 planen för åren 2011-2014.


Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Merja Nikkinen, tfn (09) 160 28555