null Mer flexibilitet sättet att ordna i väglagens stämmor och förfarandena vid beviljande av tillstånd för lotsning

Mer flexibilitet sättet att ordna i väglagens stämmor och förfarandena vid beviljande av tillstånd för lotsning

Pressmeddelande 28.01.2021 13.30 fi sv en

Regeringen föreslår ändringar som syftar till att öka flexibiliteten i lagen om enskilda vägar och i lotsningslagen. I fortsättningen ska det vara lättare att delta i väglagens stämmor även på distans. Medan coronaepidemin pågår ska det dessutom vara möjligt att förlänga giltighetstiden för persontillstånden för lotsning och bevilja nya temporära persontillstånd för lotsning på villkor som avviker från det normala.

Regeringen lämnade lagförslagen till riksdagen den 28 januari 2021.

Syftet med förslaget till ändring av lagen om enskildavägar är att tillåta att väglagets stämmor ordnas elektroniskt även i sådana situationer där väglagens stadgar inte möjliggör detta eller ett separat beslut om saken inte har fattats vid väglagets stämma.

Genom ändringen eftersträvas dessutom ett förhindrande av spridningen av sjukdomen covid-19 så att väglagens stämmor kan ordnas på ett sätt som lämpar sig för väglaget i fråga, antingen i sin helhet eller i huvudsak som distansstämmor, så att det blir möjligt för vägdelägarna att utöva sin yttranderätt och rätt att framföra förslag.

Syftet med ändringen av lotsningslagen är att temporärt utvidga prövningsrätten för Transport- och kommunikationsverket när verket fattar beslut om beviljande av nya styrsedlar för lotsar och linjelotsbrev samt om förlängning av giltighetstiden för gällande persontillstånd för lotsning. Till exempel kan provlotsningar skjutas upp till en senare tidpunkt.

Syftet med ändringen är att säkerställa oavbrutna sjötransporter under coronepidemin.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling i kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Avsikten är att ändringen av lotsningslagen ska gälla temporärt till och med den 30 juni 2021.

Ytterligare information:

Mervi Karhula, trafikråd, tfn 040 041 5976 (lagen om enskilda vägar)

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175 (lotsningslagen)